Artikkelit

Opetusmalli yksilöllisen oppimisen toteuttamiseen

Äärimmilleen vietynä opiskelijat voivat yksilöllisen oppimisen opetusmallissa käydä läpi kokonaisen kurssin täysin itsenäisesti. Tällöin luokassa ei ole minuuttiakaan perinteistä frontaaliopetusta, vaan opiskelijat opiskelevat itse tai pienryhmissä erilaisten opetusvideoiden ja oppimateriaalien avulla.

Omassa opetuksessani olen kokenut, että pieni ohjaus ja selkeämmät raamit toimivat kuitenkin paremmin.

Löydä oma yksilöllisen oppimisen opetusmallisi

Olen perinteisesti jakanut lukiokurssin neljään osaan, joista jokainen koostuu neljästä 75 minuutin pituisesta oppitunnista. Jokainen opettaja toki muotoilee opetusmallin sellaiseksi kuin kokee itselleen ja ryhmälleen parhaaksi.

Annan kurssin alussa opiskelijoille suunnitelman, josta he näkevät, milloin ensimmäinen osa alkaa ja loppuu ja mitä sisältöjä siihen kuuluu. Näin opiskelijat tietävät, mitä asioita heidän tulee käydä läpi ensimmäisen neljän tunnin aikana ja mitä seuraavien neljän tunnin aikana ja niin edelleen.

Ideana on, että jokaisessa kurssin osassa on riittävästi materiaalia nopeimmille oppijoille, jotta he eivät turhaudu. Toisaalta hitaammin eteneville opiskelijoille eritellään selkeästi, missä järjestyksessä asioita kannattaa käydä läpi.

Osa opiskelijoista haluaa työskennellä yksin, mutta luonnollisesti pari- tai ryhmätyöskentelystä on huomattava apu. Toivottavaa olisi, että samaa tahtia etenevät opiskelijat työskentelisivät yhdessä.

Perusteellinen suunnittelu palkitaan

Kurssin jokaisen osion tulisi sisältää yksi selkeä oppimiskokonaisuus. Näin opiskelijoiden on helppo keskittyä aina kerrallaan yhteen kirjan tekstiin tehtävineen, yhteen teemasanastoon, yhteen kielioppiasiaan ja yhteen kirjan ulkopuoliseen, mutta teemaan liittyvään tekstiin tai videoon.

Kurssia suunnitellessa opettajan olisikin hyvä pohtia, kuinka kurssin sisällöt saisi lajiteltua neljäksi tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.

Perusteellinen suunnittelu palkitaan kurssin aikana jopa itsestään rullaavalla systeemillä, jossa opettajalla on kuitenkin tärkeä rooli jokaisen opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa.

  • Kurssin ensimmäinen osio kannattaa aloittaa yhteisellä tuokiolla, jossa kappaletta käydään läpi koko luokan kanssa. Näin varmistetaan, että kaikki pääsevät mukaan.
  • Tämän jälkeen jokainen opiskelija voi edetä omassa tahdissaan.
  • Keskeisiä kielioppiasioita voi tarvittaessa käydä tunnin aikana läpi, minkä jälkeen opiskelijat voivat itse määritellä, mihin keskittyvät. Myös sanakokeita on mahdollista tehdä omaan tahtiin tunnilla tai kotona.
  • Periaatteessa kaikki toimintatavat käyvät, kunhan opiskeltavat asiat pysyvät osion aihepiirin sisällä.

Opettaja voi halutessaan muuttaa sisältöjen järjestystä. Välillä osion voi aloittaa kielioppiasialla tai artikkelilla, jos niitä haluaa korostaa.

Suuret ryhmäkoot haasteena

Suuret ryhmäkoot ovat mielestäni yksilöllisen oppimisen merkittävin haaste. Kun opiskelijoita on paljon ja jokainen tekee eri asioita, tilanteen hallinta voi olla vaikeaa. Lisäksi eritasoiset opiskelijat kaipaavat opettajalta erilaista apua, eikä aika aina riitä kaikille. Onneksi opiskelijat auttavat myös toisiaan ja syventävät samalla omaa oppimista.

Parhaiten yksilöllinen oppiminen toteutuukin juuri pienissä ryhmissä. Opiskelijat voivat edetä pitkälti omaan tahtiinsa, mutta saavat samalla ryhmältä vahvan tuen.

Yksilöllisen opetusmallin käyttöönotto voi aluksi olla hidasta ja se on aina erilaista uuden opiskelijaryhmän kanssa, mutta helpottuu vähitellen ja palkitsee varmasti.

Olen kokeillut yksilöllistä oppimista Otavan englannin ja ruotsin oppikirjoilla, Open Roadilla ja Gallerilla sekä LOPS16 Insightsilla ja Fokuksella. Tulokset ovat olleet hyviä varsinkin luokkahuoneen ääripäiden eli hitaimpien ja nopeimpien opiskelijoiden kanssa. Odotan innolla, että pääsen kolmannessa jaksossa kokeilemaan yksilöllisen oppimisen mallia myös uudella Abilities-abikirjalla, jonka uskon soveltuvan tähän myös erittäin hyvin.

Markus Kytölä

Markus on opettaja Espoonlahden lukiossa ja yksi Abilities-abikirjan tekijöistä

Linkin takaa löydät Kytölän diat, joista löytyy tiivistetty versio ja esimerkkejä: goo.gl/4f8HJz