Artikkelit

New Insights – paljon uutta ja hiukan tuttuakin

Oppikirjailijamme kertovat, miten lukion englannin New Insights -sarja vastaa uuden opetussuunnitelman haasteisiin. He avaavat, miten oppimisen tavoitteellisuus, laaja-alainen osaaminen ja kieliprofiili on sisällytetty uudistuneeseen suosikkisarjaan.

Nykylukion englannin opettajan tehtävä on haastava. Koulu ja maailma koulun ympärillä ovat jatkuvassa muutoksessa. Opiskelijat ovat entistä eritasoisempia ja keskittymiskyky sekä opiskelutaidot vaihtelevat. LOPS 2021:n mukaisesti on ajankohtaista miettiä oppimista ja opettamista uudelleen tiedon eheyttämisen näkökulmasta. Lukiolainen ei ole tyhjä ja kumiseva astia vaan nuori aikuinen, joka tuo oppimistilanteeseen aiemmin oppimansa asiat ja elämänkokemuksensa. Lukioaikana opiskellut useat oppiaineet eivät jää opiskelijan mielessä irrallisiksi palasiksi vaan ihmismieli vastaanottaa uutta tietoa integroimalla sitä jo tutun tiedon kanssa. Uusi opetussuunnitelma antaa kaikelle tälle selkeämmän äänen ja myös oppimateriaalien on uudistuttava palvelemaan englannin nykyopetuksen haasteita. LOPS 2021 on integroitu luontevaksi osaksi uudistunutta New Insights-materiaalia.

Oppimisen tavoitteellisuus ja laaja-alainen osaaminen

New Insights säilyttää Insights-sarjan parhaat ominaisuudet. Tekstit ovat edelleen autenttisista lähteistä: sanomalehdistä, aikakauslehdistä, podcasteista, blogeista, tietokirjallisuudesta, kertomakirjallisuudesta tai esimerkiksi videoita. Autenttiset tekstit herättävät tunteita ja ajatuksia, saavat ottamaan kantaa ja pohtimaan tekstin teemaa opiskelijan omassa arkielämässä tai lähipiirissä. Tekstivalikoima on kuitenkin uudistunut vastaamaan uuden opetussuunnitelman sisältöjä. Insights-sarjan käyttäjiä kuullen on säilytetty muutama, paras teksti ja samalla valittu mukaan paljon uusia tekstejä.

Tekstejä on edelleen eri taitotasoilta ja nämä tasot on selkeästi merkitty sisällysluettelossa. Uuden opetussuunnitelman henki on hyvin voimakkaasti, että kukin opiskelija harjaantuu tavoitteiden asetteluun, oman oppimisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja rakentavan vertaispalautteen antamiseen. Kunkin tekstin yhteydessä oppimisen tavoitteet on selkiytetty tekstin alussa olevassa Learning objectives -laatikossa. Laaja-alainen osaaminen (transversal competencies) LOPS 2021:n mukaisesti on huomioitu tehtävissä ja teksteissä. Jokaisen tekstin yhteydessä on kerrottu, mitä laaja-alaista osaamista teksti ja sen tehtävät tukevat.

New Insights -sarjan tehtävissä edetään peruskielitaitotehtävistä vaativampiin tehtäviin ja mukana on myös soveltavia ja tiedonhakua vaativia tehtäviä. Tehtävissä on myös luovia tuottamistehtäviä sekä suullisesti että kirjallisesti. Tehtävät voivat lisäksi vaatia tekstin tulkintaa ja viestin analysointia ja viestinnällisyys korostuu kaikessa tekemisessä. Useat tehtävät voidaan toteuttaa sekä kirjallisesti että suullisesti, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja harjoitetaan ja kehitetään erityyppisillä keskusteluilla, ja ääntäminen on mukana harjoituksissa. Hyviksi koetut tehtävätyypit kuten Spot the phrase -fraasinhakutehtävät on säilytetty, mutta uusia tehtävätyyppejä on lisätty myös uudistuneiden ylioppilaskoetehtävien mukaisesti.

Kieliprofiili

Moduulien 1–2 aikana opiskelija aloittaa kieliprofiilin laatimisen ja täydentää sitä opintojen edetessä. Kieliprofiilin laatimiseen ja täydentämiseen ohjataan selkeästi. Sekä opettaja että opiskelija voivat tutustua työskentelyn ohjeistukseen jokaisessa kirjassa Learning to learn -osiossa. Kieliprofiili on nivottu kehittyvän kielitaidon taitotasoihin. Kieliprofiilia täydennetään opiskeluaikana koulun tarjoamiin tallennepalveluihin. Opiskelijalla ja opettajalla on aina tarvittaessa pääsy kieliprofiiliin ja sen täydentäminen on omatoimista ja helppoa. Opiskelija on kieliprofiilinsa omistaja ja hallinnoija. Opiskelija voi ottaa kieliprofiilin mukaansa lukio-opintojen päättyessä ja täydentää sitä jatko-opintojensakin aikana. Kieliprofiili voi siis olla jatkuvasti kehittyvä ja täydentyvä asia aikuisiälläkin.

Kieliprofiili koostuu neljästä eri osiosta. Opiskelija luo kullekin osiolle oman alikansionsa. Kaikkien kansioiden sisältöjen laatimisen avuksi on lomakkeita ja ohjeistusta. Ensimmäiseksi voidaan tehdä kielitaidon kartoitus, jossa opiskelija kertoo omasta kielitaustastaan. Opiskelija pohtii omaa kieli-identiteettiään ja opettajan on halutessaan helpompi tutustua opiskelijaan yksilönä, jolla on tietty menneisyys. Lukio-opintojen alussa on myös luontevaa tehdä kielenopiskelutaitojen ja kielenopiskelustrategioiden kartoitus. Tähän on valmiit arviointilomakkeet, jotka opiskelija täydentää ja opettaja voi halutessaan lukea saadakseen kuvan opiskelijan opiskelutaustasta. Jos englannin ensimmäinen moduuli yhdistetään toisen oppiaineen moduuliin, opettajalla on vain lyhyt aika saada kuva opiskelijan taitotasosta. Kieliprofiilissa opettaja voi nopeasti tutustua opiskelijaansa ja jatkossa seurata opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä, vaikka opiskelija ehkä siirtyy opettajalta toiselle isoissa oppilaitoksissa. Tärkeintä on kuitenkin opiskelijan oma metataitojen pohdinta: näin olen oppinut, tätä olen saavuttanut, tämä sopii minulle ja tätä aioin kokeilla tällä tai tulevilla opintojaksoilla. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan keinoja kehittymiseen omaan tahtiin ja omilla opintopoluilla.

Näytekansioon opiskelija kerää tallenteet kielitaidosta. Opiskelija valitsee ne itse, mutta oppimateriaalin näytteiksi sopivat tehtävät on lueteltu opiskelijan ja opettajan avuksi Learning to learn-osiossa. Todistukset-kansioon opiskelija laittaa esimerkiksi suullisen kielitaidon todistuksensa tai mahdolliset kielikoulujen todistukset.

Tutustu New Insights -sarjaan >

New Insights on LOPS 2021:n mukainen englannin sarja, joka kannustaa yksilölliseen, tavoitteelliseen, reflektoivaan ja luovaan, kullekin oppijalle luontevasti sopivaan työskentelyyn. New Insights tarjoaa nuorelle innostavan, selkeän, yleissivistävän ja yksilöllisen kulttuurimatkan englannin kielen kautta minäkuvan ja maailmankatsomuksen vahvistamiseen ja kehittämiseen.