Artikkelit

Jyväskylän yliopiston OKL testasi Otavan monialaisen oppimiskokonaisuuden

Monialaisesta oppimisesta on käyty viime aikoina kiivasta keskustelua. Otava Oppimisen palvelut pyysi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitosta testaamaan yhtä omista oppimiskokonaisuuksistaan. Miten kävi?

”Ehdottomasti suosittelemme tätä tai vastaavia projekteja kouluille. Materiaali on kokonaisuutena luova ja rohkea avaus sekä multimodaalisuudessaan että tutkivan oppimisen mallintamisessa”, vastaavat Jyväskylän Uutta luova asiantuntijuus (ULA) -hankkeen jäsenet professori Mirja Tarnanen, projektitutkijat Teppo Toikka ja Vili Kaukonen sekä lehtori Emma Kostiainen.

Opettajakoulutuslaitos testasi opettajaopiskelijoidensa kanssa Otava Oppimisen palveluiden tuottamaa terve elämä -teemaista oppimiskokonaisuutta yhteistyökoulussa Keski-Suomessa. Yhtenäiskoulun opettajat tukivat opiskelijoita.

“Kokonaisuus vastaa hyvin OPSissa esitettyä monialaisten oppimiskokonaisuuksien ideaa. Vaiheistus ja jäsennys toimivat hyvin”, OKL:n väki arvioi.

Malleja, tukea, yhteistyötä

Monialainen oppiminen on ollut viime aikoina poleeminen aihe julkisuudessa.

Tällä hetkellä oppimisen digitalisaatio, koulun toimintakulttuurin kehittäminen ja uudenlainen arviointikulttuuri edellyttää opettajilta paljon. Onnistuminen vaatii myös uusien asioiden omaksumista, ennakkovalmistelua ja erityisesti yhteistä suunnitteluaikaa.

“Me Otavalla halusimme lähteä mukaan uusien palveluiden ja konseptien kautta tukemaan koulun toimintakulttuurin muutosta digitalisoituvassa ympäristössä. Tuemme opettajia tarjoamalla malleja, pedagogisesti mietittyjä oppimispolkuja sekä paikan päällä tapahtuvaa tukea. Palaute joka paikkakunnalla on erittäin lupaavaa”, kertoo Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palveluiden liiketoimintajohtaja.

Otava Oppimisen palvelut on toteuttanut vuoden ajan monialaisia oppimiskokonaisuuksia kunnille ja kouluille. Otavan palveluun kuuluvat työpajat opettajien kanssa, kokonaisuuden suunnittelu ja tuotanto sekä opettajien valmennus. Kokonaisuudet toteutetaan koululla olemassa olevalla teknologialla, oli sitten kyseessä Google tai O365.

Kiinteä yhteydenpito opettajiin, läsnäolo kouluissa ja projektin jälkeen kerätty palaute niin opettajilta kuin oppilailtakin on ollut paras tapa Otavalle tarkkailla konseptinsa toimivuutta ja auttanut kehittämään sitä eteenpäin.

Lisää yhteishenkeä, rohkeutta kokeilla

Jyväskylän OKL:n ensimmäisen vuoden opettajankoulutettavat toteuttivat Otavan ilmiöviikon keskisuomalaisella yhtenäiskoululla. Kaikki koulun oppilaat viidennestä kahdeksanteen luokkaan osallistuivat ilmiöviikkoon. Testissä oppilaat jaettiin eri ikäisistä koostuviin ryhmiin, jotka toimivat tiiviisti yhdessä viikon ajan.

Useampi kuin neljä viidestä OKL:n kyselyyn vastanneesta opettajasta näki, että ikäsekoitteiset ryhmät lisäsivät oppilastuntemusta. Yhtä moni oli sitä mieltä, että viikko tuki koulun yhtenäisyyttä.

“Monialaisen ja tutkivan oppimisen sisäistäminen ja kehittäminen hyvin ohjeistetun materiaalin avulla vahvistaa koulun henkilöstön tiimityötä. Tällaisen materiaalin avulla opettajilla on matalampi kynnys tehdä asioita eri tavoin. Se rohkaisee erilaisiin tapoihin tulkita ja tuottaa ‘tekstejä’. Se myös tarjoaa mahdollisuuden ryhmäprosessien ja itseohjautuvuuden ohjaamiseen ja harjoitteluun”, kertovat ULA-hankkeen jäsenet.

Positiivisen palautteen lisäksi Otava Oppimisen palvelut toivoi ja sai rakentavaa palautetta. Joiltain osin materiaalin kieli koettiin vielä liian abstraktiksi ja konkreettisia esimerkkejä kaivattiin lisää. ”Arvostamme saamaamme palautetta, ja kehitämme palveluitamme sen pohjalta eteenpäin “, toteaa Markku Pelkonen.

-Emilia Haapanen

Kuvassa: Terve elämä -teemainen kokonaisuus sisältää oppilaan työkirjan video-ohjeineen, arvioinnit ja opettajan ohjeet.