Artikkelit

Miten monilukutaitoa harjoitellaan ympäristöopissa?

Ympäristöoppi on siitä erityinen oppiaine, että siinä yhdistyy moni eri tiedonala. Siksi myös uuden Aalto-sarjan oppikirjailijaryhmä on koottu luokanopettajista, erityisopettajista ja aineenopettajista, joiden monipuolinen osaaminen pitää huolen siitä, että Aalto tuo ympäristöopin opetukseen raikkaan ja kokonaisvaltaisen oppimateriaalipaketin.

Aallon oppikirjailijat Henrikki Kattainen, Jani Koistiola, Mea Mattila ja Hanna Niittyviita painottavat yhteistyön ja monipuolisen osaamistaustan merkitystä pitkässä oppikirjaprojektissa. ”Jani on selventänyt fysiikan ja kemian asioita oppilaille helposti lähestyttävällä tavalla. Hanna on pitänyt huolta, että biologian ja maantiedon tärkeät asiat tulevat käsitellyiksi. Henrikki on tuonut tulevaisuusajattelua ja toiminnallisuutta kirjaamme ja oma erityisluokanopettajakokemukseni on auttanut huomioimaan oppilaita, joilla on esimerkiksi kielellisiä haasteita tai hahmottamisen vaikeuksia”, Mea Mattila kertoo.

”Systemaattisesti etenemällä opitaan valtavasti”

Ympäristöoppi vaatii omanlaistaan tiedonalakohtaista lukutaitoa, jota harjoitellaan Aallossa askel askeleelta. Huomiota kiinnitetään erityisesti lukutaidon kehittämiseen ja oppimisen taitojen harjaannuttamiseen.

Monilukutaito ja tiedonalakohtainen lukutaito ovat tärkeitä asioita oppia jo peruskoulussa, koska ne auttavat oppilaita ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä, aineistoja ja kuvia. Monilukutaito on oppilaalle tärkeä taito paitsi koulussa myös koulun ulkopuolisessa arjessa, sillä se mahdollistaa kriittisen ja luovan ajattelun, tiedonhankinnan ja -arvioinnin.

”Reaaliaineiden lukutaitoon kuuluu tiedonalan käsitteiden ymmärtäminen. Ympäristöoppi pitää sisällään paljon eri tiedonalojen hankalasti ymmärrettäviä käsitteitä. Aallossa tämä ongelma on ratkaistu uusien käsitteiden konkreettisella ja toistuvalla harjoittelulla”, Henrikki Kattainen avaa Aallon taustalla olevaa pedagogiikkaa. Myös Jani Koistiola korostaa systemaattista harjoittelua: ”Selkeästi edeten oppilaat saavuttavat valtavan määrän tavoitteita ja taitoja.”

Aallossa opetellaan järjestelmällisesti myös erilaisten tilastokuvien tulkintaa. Alussa oppilaille uudet kaaviot ovat yksinkertaisia, mutta pikkuhiljaa niihin lisätään tietoa. Aineiston tulkinta muuttuu haastavammiksi oppilaan taitojen karttuessa. Tulkinnan lisäksi myös oppilaan omien graafien ja kuvien tuottamisen harjoittelu kehittää monilukutaitoa.

Jokainen voi innostua ja onnistua ympäristöopin tunneilla

Aallon tekijät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, miten oppilaiden moninaiset lähtökohdat ja haasteet huomioidaan ympäristöopin opetuksessa. ”Motivaation merkitys oppimisessa on haluttu huomioida ja Aalto onkin laadittu siten, että kaikki oppilaat voivat innostua, oppia ja kokea onnistumisen elämyksiä ympäristöopin tunneilla. Materiaali on pyritty kiinnittämään lapsen kokemusmaailmaan, herättämään luontainen uteliaisuus aiheita kohtaan”, Hanna Niittyviita tiivistää.

Aallossa otetaan ympäristöopin sisältöjen lisäksi huomioon laaja tekstikäsitys sekä kielitietoinen oppiminen. Tekstit ja tehtävät pyrkivät huomioimaan koulussa opiskeltavien ja oppilaiden käyttämien kielten moninaisuuden ja eri kielien arvostamisen.

Oppilaiden erilaiset kielitaustat on pidetty mielessä myös uudenlaisessa ympäristöopin Aalto 3 Treeni S2-tehtävävihkossa. Tehtävävihko on laadittu siten, että se kehittää S2-oppilaiden sanavarastoa ja erityisesti ympäristöopin käsitteiden hallintaa ja antaa kaikille mahdollisuuden osallistua täysipainoisesti ympäristöopin opiskeluun.

Valmis paketti opettajalle

Uutta ympäristöopin sarjaa on ohjannut tekijöiden kokemus opettajan arjesta sekä toive olla opettajan tukena. ”Opettajan ei tarvitse etsiä materiaalia tai käyttää liikaa aikaa suunnitteluun, koska Aallossa on kattava digiopetusaineisto toimintavinkkeineen, runsaasti havainnollistavia opetusvideoita, riittävästi materiaalia eriyttämiseen ja bonuksena ulko-opetuskokonaisuus. Aalto on valmis ja helppokäyttöinen kokonaisuus”, ryhmä tiivistää.

Tekijät toivovat, että uusi sarja innostaisi sekä oppimaan että opettamaan: ”Ylpeänä voimme sanoa, että Aalto tarjoaa oppimisen ja opettamisen mahdollisuudet niin erilaisille oppijoille kuin opettajille.”

Tutustu Aalto-sarjaan

Teksti: Emilia Kärki, kuva: Marja Viskari