Vinkit

Connections tarjoaa avaimet sujuvaan ja helppoon eriyttämiseen

Englannin uusi oppimateriaali Connections vastaa opettajien ja oppilaiden tarpeeseen: se mahdollistaa eriyttämisen oppimateriaalin sisällä uudella tavalla. Kirjan sisällä on tehtäviä kaikille, mutta siellä on myös kolme eriyttävää linjaa, joita opettaja voi hyödyntää ryhmän tarpeiden mukaan. 

Eriyttäminen vaatii suunnittelua

Eriyttämistä tarvitaan luokissa aina vain enemmän, ja halusimme tuottaa oppimateriaalin, joka vastaa sekä opettajien että oppilaiden moninaisiin tarpeisiin. Eriyttäminen vaatii aina opettajalta suunnittelua, koska se on ennakoivaa, joustavaa ja jatkuvaa. Hyvä oppimateriaali tarjoaa opettajalle lähtökohdan eriyttämisen toteuttamiseen luokassa. Onnistunut eriyttäminen ei tarkoita yksilöllistettyjä ohjeita tai saman asian räätälöimistä kaikille sopivaksi, vaan se on motivointia ja mielekkäiden oppimistehtävien tarjoamista jokaiselle oppilaalle ja oppilaiden tarpeiden ymmärtämistä.

Perusteista soveltavaan

Connections-sarja eriyttää kolmella tasolla. Tehtävät aloitetaan aina perusteiden luomisesta ja yksinkertaisesta sisällöstä. Näistä edetään soveltaviin, haastavampiin tehtäviin ja sisältöihin. Tämä näkyy sekä tekstien että teemasanastojen suullisissa tehtävissä, jotka ovat tekstikirjassa. Myös kieliopin tehtävät etenevät ohjatummasta avoimempaan.

Kolme linjaa

Kaikille yhteisten perustehtävien lisäksi tekstien ja kieliopin tehtävissä on kolme eriyttävää linjaa, jotka sisältävät monenlaista tekemistä. Linjat tarjoavat opettajalle ja oppilaalle joustoa ja uudenlaista lähtökohtaa harjoittelun eriyttämiseen. Sinisellä linjalla oppilaat harjoittelevat perusasioita: keskeisiä sanoja ja rakenteita. Vihreällä linjalla oppilaat syventävät osaamistaan ja soveltavat oppimaansa. Punaisella linjalla pääsee laajentamaan osaamistaan ja käyttämään kieltä luovasti. 

Oppilaat joko valitsevat linjan oman osaamisensa mukaan, tai opettaja voi osoittaa oppilaalle, minkä linjan tehtäviä hän tekee. Tehtäviä voi tehdä myös koko ryhmän kanssa yhdessä. Taitavamman ryhmän kanssa voidaan tehdä vaikeamman linjan tehtäviä, ja kertausta kaipaavan ryhmän kanssa helpomman linjan tehtäviä. Erillinen kotitehtäväaukeama tarjoaa erityisesti kotiin sopivia harjoituksia, jotka jokainen voi tehdä kotona omalla tasollaan. Koko ryhmälle on siis mahdollista antaa yhteisiä kotitehtäviä, joita voi purkaa yhdessä oppitunnilla.

Eriyttävät tekstit

Jokaisessa jaksossa on eriyttävät sininen, vihreä ja punainen teksti. Opettaja voi ryhmän ja käytettävissä olevan ajan mukaan päättää, käsitelläänkö jakson eriyttäviä tekstejä yhdessä vai saavatko oppilaat itse päättää, minkä tekstin opiskelevat. Jos oppilaat itse päättävät, minkä tekstin opiskelevat, voi valinnassa huomioida tekstin vaativuustason lisäksi oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet. Värikoodaus toimii teksteissä samoin kuin linjoilla.

Itsenäisten valintojen harjoittelua

Linjojen lisäksi Connections-sarja vahvistaa oppilaan omaa toimijuutta. Hän pääsee tekemään valintoja ja harjoittelemaan omien tavoitteiden asettamista. Jokainen kirjan jakso alkaa tavoitteenasettelulla, jossa otetaan huomioon myös kehittyvät oppimis- ja opiskelutaidot. Näihin tavoitteisiin palataan jakson lopussa ja peilataan omaa osaamista. Lisäksi oppilaat harjoittelevat ohjattua itsenäisyyttä esimerkiksi kuuntelutehtävissä, jossa he voivat valita helpomman tai haastavamman tehtävävaihtoehdon samaan kuunteluun liittyen. Myös käännöslauseet mahdollistavat usein omien valintojen tekemisen, kun oppilas voi tehtävää tehdessä päättää, mitkä lauseista kääntää.

My exercises alaspäin eriyttämisen tukena

Kirjasarjaan kuuluu myös alaspäin eriyttävä tehtäväkirja, My exercises, jota opettaja voi hyödyntää luokassa. Kirja on suunniteltu käytettäväksi rinnakkain varsinaisen kirjan kanssa ja tehtävä- ja sivunumerot vastaavat toisiaan. My exercises tarjoaa oppimista helpottavia ominaisuuksia niille oppilaille, jotka kaipaavat tukea kielten oppimiseen tai joilla on muuten heikko kielitaito.

Suunnittelun helppoutta ja joustoa

Connections-sarjan materiaaleissa on toistuvuutta, joka auttaa opettajaa suunnittelemaan tunteja ja eriyttämistä. Toistuvat elementit auttavat ennakoinnissa. 

Digitaalinen materiaali tukena

Sekä opettajalla että oppilaalla on tukena sarjan digitaalinen materiaali. Opettajan digiopetusaineisto tukee toiminnallisuutta ja kommunikatiivisuutta ja sisältää lisää tekemistä ja ideoita tunnille. Oppilaalle digilisätehtävät tarjoavat runsaasti lisäharjoitusta ja eritasoisia tehtäviä, joiden avulla hän pystyy jatkamaan sanaston ja rakenteiden harjoittelua oman taitotasonsa mukaisesti.

Connections eriyttää monin tavoin ja tukee sekä oppilasta että opettajaa.