Artikkelit

Vahvuudet mukaan arviointiin

Perusopetuslain (§ 22) mukaan oppilaan arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Oivaltaja-sarjassa päätimme tuoda monipuolisia ja helposti toteutettavia käytännön työkaluja tähän tärkeään työhön.

Laadukas arviointi on ohjaavaa ja rakentavaa. Se on vuorovaikutteista ja tuo esiin oppijan oppimispotentiaalin. Se sanoittaa oppimisen näkyväksi; ”oletpa innostunut ja kiinnostunut matematiikasta”, ”otat esimerkillisesti vastuuta oppimisestasi”, ”osasit hienosti kyseenalaistaa tuloksen mielekkyyttä”, ”keksitpä luovan tavan ratkaista tämän ongelman”. Onnistuneesti sanoitettu arviointi edistää oppimista, kannustaa, kunnioittaa, on konkreettista ja oikeudenmukaista. Samalla se antaa oppilaille kielen kuvata omaa osaamistaan, tavoitteitaan, työskentelyään ja asenteitaan matematiikkaa kohtaan.

Arvioinnissa tulee huomioida aina oppilaan ikätaso ja edellytykset. Alakouluikäisten kanssa huomio suunnataan ensisijaisesti tapaan työskennellä sekä siihen, miten oppilas suhtautuu matematiikan opiskeluun. Oivaltaja-sarjassa molempia näkökulmia lähdetään sanoittamaan opetussuunnitelman perusteista nousevien oppimista tukevien vahvuuksien kautta. Näitä ovat mm. sinnikkyys, myönteisyys, vastuullisuus, yhteistyötaidot, luovuus ja arviointikyky. Käsitteiden omaksuminen sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin harjoittelu vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä. Siksi vahvuuksien kautta sanoitettu itsearviointi ja vertaisarviointi on tuotu Oivaltaja-sarjassa osaksi jokaista oppituntia. Tavoitteena on, että oppilaat tulevat vähitellen tietoisemmiksi siitä, miten he voivat itse vaikuttaa oppimiseensa. Näin oppimisesta tulee matka, jossa laivapojista kasvaa oman elämänsä kippareita.

Merja Kalm

Merja Kalm on luokanopettaja sekä oppi- ja tietokirjailija. Hän on yksi uuden matematiikan Oivaltaja-sarjan oppikirjailijoista.

PS Nappaa tästä muutama Oivaltajan työkalu arvioinnin tueksi. Iloa, valoa ja onnistumisen kokemuksia syksyn tuuliin ja tuiskuihin!