Artikkelit

Titaanin selkokielinen E-materiaali

Miksi Titaaniin tehtiin erilliset E-kirjat?

Titaani E -materiaalit tuovat uuden opetussuunnitelman mukaiset fysiikan ja kemian sisällöt kaikkien saataville. Titaani E-materiaalit soveltuvat niin aineenopettajan kuin erityisopettajankin työkaluksi. Ne madaltavat oppimisen esteitä.

Titaani E-materiaaleissa on huomioitu, että fysiikassa ja kemiassa opiskeluun liittyy keskeisesti oppilastöiden tekeminen, uusien käsitteiden opiskelu sekä erilaisten mallien tulkitseminen. Titaani E-kirjoilla on Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus.

Mitä selkokieli on?

Selkokeskuksen määritelmän mukaan selkokieli on yleiskieltä luettavampi ja ymmärrettävämpi suomen kielen muoto. Selkokieli on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Myös oppimateriaalissa käytetyt kuvat ja mallit on selkomukautettu.

Titaanin E-kirjat laadittiin tukemaan entistä paremmin niitä oppilaita, joilla on erilaisia kieleen, hahmottamiseen tai oman toiminnan ohjaukseen liittyviä haasteita. Selkokielestä hyötyvät esimerkiksi oppilaat, joilla on lukemiseen tai hahmottamiseen liittyviä haasteita tai joiden suomen kielen taidot ovat tavallista heikommat.

Miksi Titaanin E-materiaalit tehdään selkokielellä?

Erityisopettajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella todettiin, että fysiikan ja kemian E-kirjoille on selvä tarve. Selkokieleen päädyttiin, koska haluttiin tehdä helpommin luettava, oppimisen esteitä madaltava oppimateriaali.

Miten Selkokeskus oli projektissa mukana?

Selkokielen ja erityisopetuksen asiantuntijana on toiminut erityisopettaja Riikka Tuohimetsä ja hänen avustuksellaan Titaani-kirjailijat ovat perehtyneet selkokielen sääntöihin ja käyttämiseen. Riikka on ollut projektissa mukana alusta alkaen. Hänen työhönsä on kuulunut muun muassa rakenteiden, tekstien ja kuvien kommentointi työn eri vaiheissa sekä tekstin selkokielisyyden tarkistaminen.

Miten Titaanin E-kirjat eroavat tavallisista Titaani-kirjoista?

E-kirjoissa tekstiä on vähennetty ja sisällöissä on keskitytty oleellisimpiin asioihin. Kirjat ovat opetussuunnitelman mukaisia.

Tehtäviä on runsaasti. Niitä on sijoitettu jokaiselle aukeamalle. Aukeamalla olevat tehtävät liittyvät samalla aukeamalla olevaan tekstiin ja kuviin. Näin tuetaan paremmin oppilaita, joilla on lyhytkestoisen muistiin tai oman toiminnan ohjaukseen liittyviä pulmia. Jokaisen luvun lopussa on myös kokoavia tehtäviä. E-kirjaa käyttävä oppilas pääsee kirjoittamaan vaiheistettuihin tutkimuksiin liittyvät havainnot ja päätelmät sekä tehtävien vastaukset suoraan oppikirjassa oleviin vastaustiloihin. Titaani E-kirjoissa jokainen jakso alkaa omien ennakkotietojen tai -taitojen arvioinnilla sekä tavoitteiden asettamisella. Jakso päättyessä on kertaustehtäviä sekä itsearviointiin liittyvä tehtävä.