Artikkelit

Autenttiset tekstit ja eriyttävät tehtävät motivoivat englannin opiskeluun

New Insights -sarja antaa useita mahdollisuuksia rakentaa opintojaksosta kullekin opettajalle ja opiskelijalle monipuolinen ja palkitseva elämys. Tekstien valinnalla ja tehtävien eriyttämisellä opiskelija harjaantuu itseohjautuvuuteen ja motivoituu opiskelemaan.

Tekstien valinta opintojaksolle

New Insights -sarjan tekstit ovat autenttisista lähteistä: sanomalehdistä, aikakauslehdistä, podcasteista, blogeista, tietokirjallisuudesta, kertomakirjallisuudesta tai esimerkiksi videoita. Tekstejä on eri taitotasoilta, ja nämä tasot on selkeästi merkitty sisällysluettelossa. Kunkin tekstin yhteydessä oppimisen tavoitteet on esitetty selkeästi tekstin alussa olevassa Learning objectives -laatikossa. Laaja-alainen osaaminen (transversal competencies) on huomioitu tehtävissä ja teksteissä LOPS 2021:n mukaisesti. Jokaisen tekstin yhteydessä on kerrottu, mitä laaja-alaista osaamista teksti ja sen tehtävät tukevat. 

Taitotasomerkinnän ja Learning objectives-laatikon avulla opettaja voi helposti ja nopeasti valita kuhunkin opintojaksoon sopivat tekstit. Joskus sopivin työskentelytapa on, että koko ryhmä ei opiskele samoja tekstejä opintojakson aikana. Silloin opettaja voi antaa opiskelijoille tehtäväksi valita itselleen ja tavoitetasolleen sopivan tekstin merkintöjen avulla. Kustakin opintojakson teemasta on valittavana useampi teksti. Valitseminen motivoi opiskelijoita, tukee itseohjautuvuuden kehittymistä ja tuo vaihtelua myös opettajalle. Opettaja voi halutessaan arvioida valittujen tekstien suoritusta seurantatyökalun avulla eikä enää esimerkiksi vain väli- tai päättökokeessa.

Eriyttäminen tehtävissä

New Insights -sarjassa myös tehtävät eriyttävät.  Tehtävissä edetään peruskielitaitotehtävistä vaativampiin tehtäviin, ja mukana on myös soveltavia ja tiedonhakua vaativia tehtäviä. Tehtävissä on myös luovia tuottamistehtäviä joiden avulla kehitetään suullista ja kirjallista osaamista. Tehtävät voivat lisäksi vaatia tekstin tulkintaa ja viestin analysointia, ja viestinnällisyys korostuu kaikessa tekemisessä. Useat tehtävät voidaan tehdä sekä kirjallisesti että suullisesti, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja harjoitetaan ja kehitetään erityyppisillä keskusteluilla ja ääntäminen on mukana harjoituksissa. Jokaisessa tekstissä on Wordwise-tehtävä, joka sisältää esimerkiksi tekstin aihepiirin idiomeja tai haastavampaa, tekstin aihepiiriä laajentavaa sanastoa. 

New Insights -sarjan tekstien sanastot on äänitetty, jotta opiskelija harjaantuu ääntämiseen ja sanavaraston laajentamiseen myös kuuloaistin avulla. Lisäksi usea kieliopin tarinamuotoinen tehtävä on äänitetty. Opiskelija ja opettaja voivat käyttää äänitteitä tarkistamisen tai vastaamisen tukena alaspäin tai ylöspäin eriyttämiseen. Opiskelun haastavaksi kokeva opiskelija voi tehdä tehtävän äänitteen tukemana niin, että kuuntelee vastauksen ja kirjoittaa sen vasta sitten. Nopeasti tietoa omaksuva voi tarkistaa vastauksensa kuuntelemalla äänitteen ja edetä omaan tahtiin oppimateriaalissa.

Kielioppi-luvussa on merkitty tehtävien vaikeustaso kolmiportaisesti. More advanced -tehtävät on merkitty erikseen, koska niissä voi paneutua esimerkiksi juuri englannin kielessä haastavaan ja tyypilliseen synonymiaan opettajan johdolla. Tuottamista vaativissa tehtävissä on usein monia mahdollisia ilmaisutapoja. Opettajalla on käytössään Suggested key käännösvirkkeisiin. Omaan tahtiin etenevä opiskelijakin hyötyy kotitehtävistä ja opiskelun rytmittymisestä siten, että koko ryhmä käy yhteisesti läpi vastauksia ja vertailee erilaisia käännösvaihtoehtoja.

Soveltamista vaativissa tehtävissä opiskelija harjoittelee uuden opitun asian käyttöä omassa tuotoksessaan. Vertaispalautteen antamiseen on valmiita lomakkeita. Vertaispalaute auttaa myös palautteen antajaa kehittämään omaa kielitaitoaan ja kasvattaa opiskelijan sosiaalisia valmiuksia. Opettajan ei aina tarvitse lukea ja arvostella kaikkia tuotoksia. Vertaispalaute on usein oivaltavaa ja hyvää, vaikka palautteen antajan oma kielitaito ei olisi kovin vahva. Kielioppivirheiden sijaan vertaispalautteessa voidaan keskittyä siihen, miten viesti välittyi, eli ymmärsikö lukija kaiken ja oliko sisältö monipuolinen tai olivatko esitellyt mielipiteet perusteltuja. 

Kieliopin tukipakettia voidaan käyttää kieliopin alaspäin eriyttämiseen. Tukipaketti on opiskelijan digikirjassa, ja painettua kirjaa käyttävät opiskelijat voivat ladata sen Opiskelijan maailmasta. Opettajan kieliopin lisäesitysmateriaali (Power Point – esitykset) on laadittu kolmeen eri tasoon. Perusasioita esittelevät diasarjat alkavat punaisella alkuruudulla. Violetilla alkuruudulla alkavat diasarjat ovat koosteita. Ne soveltuvat kielioppiasioiden kertaamiseen kertaustunnilla tai niille opiskelijoille, jotka eivät tarvitse enää perinpohjaista kielioppiasioiden läpikäyntiä. Osassa koostediasarjoissa on lopussa soveltava, kuvaan perustuva tehtävä. More advanced -diasarjat alkavat sinisellä alkuruudulla. Niissä käsitellään haastavampia kielioppiasioita. Opettaja voi eriyttää valitsemalla ryhmälle sopivat kielioppidiat tai laittaa diat koulun käyttämälle alustalle opiskelijoiden käyttöön, jolloin opiskelijat voivat joko yksin tai yhdessä parin kanssa käydä oman taitotasotavoitteensa mukaisesti valitsemansa diat läpi.

Kirjoittajat

Teijo Päkkilä

Paula Keltto

Annukka Suonio