Artikkelit

Fysiikan Vipu-sarjan (LOPS21) tehtävät tukevat kaikkien oppimista – tutustu monipuolisiin tehtäviin ja poimi vinkit opetukseen

Tehtäviä on runsaasti

Lukion fysiikan Vipu-sarjan tehtävät ovat monipuolisia, ja ne on suunniteltu niin, että ne tukevat kaikkien fysiikan opiskelijoiden oppimista. Digikirjassa opiskelija voi selata kirjan lukua toisella välilehdellä ja avata tehtäväsivun toiselle välilehdelle. 

Tehtävät on jaettu kolmeen osioon: Harjoittele, Sovella ja Syvennä 

Harjoittele-tehtävien avulla varmistetaan keskeisten käsitteiden ja perusasioiden ymmärtäminen. Harjoittele-sarjan ensimmäinen tehtävä on tyypillisesti monivalintatehtävä tai korjaa virheelliset väittämät -tehtävä. Näissä tehtävätyypeissä väärätkin vaihtoehdot on laadittu niin, että oikean vastauksen valitseminen vaatii perusasioiden osaamista. Myös muut Harjoittele-osion tehtävät keskittyvät perusasioihin.

Sovella-tehtävissä opiskelija pääsee harjoittelemaan opittujen sisältöjen ja menetelmien käyttöä aihepiiriin liittyvissä soveltavissa tilanteissa. Syvennä-tehtävät syventävät opittua ja tarjoavat haastetta edistyneille opiskelijoille.

Tehtävän sisällä vaikeustaso nousee

Vipu-tehtävät on lisäksi laadittu niin, että tehtävien sisällä vaikeustaso nousee. Tyypillisesti tehtävien a-kohdat ovat opiskelijalle helpoimpia ja mitä pidemmälle opiskelija tehtävässä etenee, sitä enemmän tehtävä vaatii osaamista. Perustason treeniä kaipaavalle opiskelijalle kotitehtäviksi voi antaa kokonaisten tehtävien sijaan myös esimerkiksi pelkästään tehtävien alkupään kohtia. Osassa Sovella-tehtävistä opiskelijaa ohjataan ratkaisemaan lopputulos alakohtina olevien välivaiheiden kautta. Tehtävien tavoitteena on, että opiskelija oppii monimutkaisten tehtävien ratkaisemisen vaiheita.

Mittausaineistot ovat peräisin aidoista mittauksista

Kuvien ja kuvaajien tulkinta on oleellinen osa fysiikan opiskelua ja ne ovat ovat tärkeässä roolissa myös Vipu-tehtävistössä. Vipu-tehtävissä käytetyt mittausaineistot on saatu kokeellisesti eli tulokset ovat aitoja mittauksia. Työryhmä on siis perinteisten laboratoriossa suoritettavien tutkimusten lisäksi mitannut muun muassa auton kiihtyvyyttä, järven pinta-aaltojen nopeutta, auton latauksessa olevan akun läpi kulkevaa sähkövirtaa ja sähkövarausta hangatussa ilmapallossa. Mittausaineistoja sisältävien tehtävien avulla aineiston analysointia harjoitellaan hyvin laaja-alaisesti. Osassa tehtävistä opiskelija pääsee pohtimaan tutkimuksen virhelähteitä sekä keinoja pienentää mittausvirhettä. Mittausaineistot ovat saatavilla kaikissa yleisimmin käytetyissä tiedostomuodoissa: cmbl, ggb, ods, tns, vcp.

Kokeellisen tehtävän voi antaa kotitehtäväksi

Lähes jokaisessa Vipu-luvussa on myös kokeellinen tehtävä, jossa opiskelija pääsee tutkimaan luvun ilmiötä käytännössä. Osa tehtävistä on sellaisia, että ne voi suorittaa myös kotoa löytyvillä välineillä.

Vipu-tehtävistössä hyödynnetään valmiita PhET-simulaatioita sekä työryhmän itse luomia geogebrasimulaatioita. Simulaatioiden avulla opiskelija voi tutkia esimerkiksi ääritilanteita, joiden tutkiminen kokeellisesti ei ole mahdollista.

Videoiden avulla harjoitellaan havaintojen ja päätelmien tekemistä

Lähes jokaisessa luvussa on tehtäviä, jotka liittyvät videoihin. Videot työryhmä on kuvannut ammattilaisten kanssa studiossa, jotta ilmiöt ja mitattavat suureet saadaan selkeästi näkyviin. Tehtävissä harjoitellaan esimerkiksi havaintojen tekemistä sekä videoilla nähtävien ilmiöiden syiden selittämistä. Osassa tehtävistä opiskelija pääsee poimimaan videolta mittaustuloksia ja laatimaan niiden perusteella ilmiötä kuvaavia malleja.

Aineistotehtävät tuovat lisätietoa

Jokaiseen Vipu-sarjan lukuun on laadittu aineistotehtävä, joka syventää luvussa käsiteltävää aihetta. Aineistotehtävissä myös yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä, mikäli se on ilmiön ymmärtämisen kannalta hyödyllistä. Aineistotehtävien avulla opiskelija pääsee harjoittelemaan myös ylioppilaskokeista tutuksi tullutta tehtävätyyppiä.

Itsearviointitehtävä helpottaa oman osaamisen arviointia

Itsearviointitehtävän avulla opiskelija pääsee mittaamaan ja arvioimaan omaa osaamistaan. Itsearviointitehtävät käsittelevät LOPSin keskeisiä asioita. Itsearviointitehtävä testaa, kuinka hyvin opiskelija on sisäistänyt käsitellyt aiheet ja työtavat. Tehtävän alkuosassa tyypillisesti keskitytään enemmän perusasioihin ja loppuosassa opiskelija pääsee näyttämään osaamistaan haastavammissa tehtävissä sekä osoittamaan, että on todella ymmärtänyt käsiteltävän ilmiön.  Kun opiskelija on saanut itsearviointitehtävän tehtyä, hän pääsee sähköisessä kirjassa tutkimaan tehtävään laadittua malliratkaisua ja pisteytysohjetta toiselta välilehdeltä. Paperikirjan käyttäjät voivat katsoa ratkaisun esimerkiksi Otso-sovelluksen avulla.

Kaikkiin tehtäviin on laadittu malliratkaisu

Vipu-sarjan kaikkiin tehtäviin on laadittu vaiheittaiset malliratkaisut, jotka opettaja voi valintansa mukaan jakaa opiskelijoille tai käyttää oppitunnilla itselleen sopivalla tavalla. Kirjassa on lisäksi listattuna laskutehtävien vastaukset.