Artikkelit

Vuorovaikutteiset työtavat matematiikan opetuksessa

Koulu on yhteiskunta pienoiskoossa. Siksi sen tulisi olla turvallinen, hyväksyvä, innostava ja kannatteleva yhteisö jokaiselle oppijalle. Koulun aikuisten ja oppilaiden välinen lämmin ja välittävä vuorovaikutussuhde on yksi keskeisimpiä opetuksen laatutekijöitä. Positiivinen vuorovaikutus edesauttaa ryhmäytymistä, luo myönteistä opiskeluilmapiiriä, osallistaa sekä tarjoaa emotionaalista tukea ja turvaa. Myönteinen vuorovaikutussuhde auttaa oppilastakiinnittymään osaksi kouluyhteisöä, mikä luo vahvan pohjan oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Matematiikan oppimista on perinteisesti leimannut yksin puurtamisen sankarieetos. Oivaltaja-sarjassa halusimme rakentaa oppimista Kolmen muskettisoturin tunnuslauseen hengessä: ”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”.

Halusimme tarjota perinteisten työtapojen rinnalle aikaisempaa enemmän vuorovaikutteisia toiminnallisia työtapoja. Yhdessä tutkien, ratkoen ja innostuen kehitetään paitsi oppilaiden ongelmaratkaisu- ja yhteistyötaitoja, rakennetaan myös mahdollisuuksia havaita omia ja ryhmän vahvuuksia matematiikan oppijana. Yhteisten myönteisten kokemusten ja taitojen karttumisen myötä vahvistuu myös minäpystyvyys eli henkilökohtainen kokemus omista kyvyistä tarttua uusiin tehtäviin ja haasteisiin.

Lämmin ja välittävä vuorovaikutus rohkaisee kaikki mukaan

Matematiikan opetuksen tulee tukea oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan. Oivaltaja-sarjassa uskotaan, että lämmin ja välittävä vuorovaikutus houkuttelee, innostaa ja rohkaisee kaikki mukaan. Yhdessä tehtävät ongelmaratkaisutehtävät, tietovisat, pistetyöskentelyt, pelit, leikit ja toiminnalliset opetustuokiot houkuttelevat kaikki rohkeasti mukaan ja tarjoavat luontevan tilaisuuden vertaisoppimiselle. Näin matematiikka näyttäytyy taitona, joka kehittyy yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Yhdessä onnistumme varmasti!

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus positiiviseen minäkuvaan matematiikan oppijana. Jokaiselle on tarjottava keinot löytää ja saavuttaa oma oppimispotentiaalinsa. Luodaan yhteisöllisyyden valoa ja lämpöä luokkahuoneisiin. Tarjotaan monipuoliset ja houkuttelevat eväät, joilla ponnistellaan pitkälle. Yhdessä onnistumme varmasti!

Kirjoittaja

Merja Kalm