Artikkelit

Laaja-alaisen osaamisen ytimessä

Oman ajattelun vahvistaminen on olennainen osa laaja-alaista oppimista. Se voi hyvin olla oman mielipiteen muodostamisen harjoittelua, perustelutaitojen opettelua, asioiden vertailua sekä kriittisen näkökannan omaksumista. Lapsia on hyvä opettaa jo varhaiskasvatusikäisenä ottamaan selvää asioista sekä pureskelemaan ja vertailemaan tietoa.

Lapsi voi toimia myös itse tiedon tuottajana, jolloin voidaan harjoitella erilaisia tutkimisen taitoja, kuten havainnointia ja luokittelua. Lapset haluavat lähtökohtaisesti tietää, ajatella ja ottaa selvää itse, kasvattajien olisi tärkeää ohjata ja opastaa lapsia tietolähteiden viidakossa ja pystyä erottamaan tosiasioita keksityistä.

Monilukutaidon tärkeys liittyy juuri taitoon etsiä ja käsitellä tosiasioita. Varhaiskasvatusikäiset lapset saavat helposti tietoa erilaisista lähteistä sekä altistuvat tahtomattaan tiedolle uutisista, lehtien lööpeistä ja mitä enemmissä määrin myös internetistä. Lapset ovat törmänneet internetissä muun muassa nettimainontaan, arveluttaviin pelivideoihin ja trailereihin sekä altistuneet sosiaalisen median haittavaikutuksille.

Olennaisiin taitoihin kuuluukin tieto- ja viestintäteknologian turvallinen käyttäminen ja tämä haastaa kasvattajia ottamaan selvää erilaisista laitteista sekä opettelemaan niiden käyttöä. Kehittyvä teknologia haasteineen olisikin nähtävä varhaiskasvatuksessa ehdottomasti vahvana mahdollisuutena ja voimavarana oppia uutta ja kehittyä.

Varhaiskasvatus on ryhmäluonteista toimintaa, jossa päivittäin ihmetellään ja opitaan yhdessä. Yhteisen ihmettelyn kohteena voi hyvinkin olla jokin päiväkotiin ostettu laite, johon tutustutaan yhdessä. Teknologia voi hyvin toimia apuvälineenä ryhmätoimintaan osallistumiselle tai vuorovaikutuksen tukena.

Oppimisympäristönä voi toimia virtuaaliympäristö, johon lapsia voi osallistua muualtakin kuin omasta päiväkotiryhmästä, vaikka eri maista ja kulttuureista. Monella lapsella saattaa olla jo kokemusta erilaisista vuorovaikutusta tukevista ja mahdollistavista laitteista ja sovelluksista, joilla voi pitää yhteyttä vaikka kaukana asuviin sukulaisiin. Tulevaisuuden oppimisympäristöt tulevat olemaan kasvavassa määrin virtuaalisia, niihin voisimme rohkeasti tutustua varhaiskasvatuksessakin enemmän.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 mukaan laaja-alainen osaaminen muodostuu kokonaisuudesta, jossa vaikuttavat tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto. Osaamista luonnehditaan kyvyksi käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, Opetushallitus)

Tiede- ja teknologiapedagogiikka vahvistaa laaja-alaista osaamista. Se antaa kasvattajille työkaluja vahvistaa lasten oppimista, tutkimisen ja tulevaisuuden taitoja sekä kriittistä ajattelua. Se tutustuttaa lapset erilaisiin teknologioihin ja laitteisiin sekä opettaa heitä hyödyntämään teknologiaa oikein.

 

Tutustu Tiede- ja teknologiapedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa -kirjaan >