Forum

Lukion historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja

Tule mukaan pohtimaan ympärillämme olevaa ja mennyttä maailmaa. Forum haastaa ajattelemaan ja keskustelemaan niin historiasta kuin nykypäivänkin ilmiöistä. Forum tarjoaa hyvät eväät historian ja yhteiskuntaopin ainereaaliin.

Forumin sähköiset opettajan materiaalit kaikkiin pakollisiin kursseihin ovat nyt valmiit. Ne löytyvät Otavan Opepalvelusta.

Forum

Opiskelijan materiaalit

Laiteriippumaton digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja useilla älypuhelimilla. Otavan digikirjan käyttölisenssi on voimassa neljä vuotta ja hinta on painettua oppikirjaa edullisempi. Digikirjoja on saatavissa hyvin varustetuista verkkokirjakaupoista.

Opettajat ja opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä digikirjojamme. Jatkamme kehitystyötä palautteen perusteella. Uudet ominaisuudet päivittyvät myös ostettujen digikirjojen käyttölisensseihin.

Lue lisää Otavan digikirjoista ja tutustu opastusvideoon.

Forum I ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Ihminen, ympäristö ja kulttuuri -kurssilla tarkastellaan ihmisen taloudellista toimintaa esihistoriasta nykypäivään. Samalla tutkitaan, miten ympäristö on vaikuttanut eri aikakausien yhteiskuntien kehitykseen ja miten se on näkynyt ihmisten arkielämässä. Tässä uudistetussa laitoksessa ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta korostetaan erityisillä teema-aukeamilla.

Lue lisää

Forum II eurooppalainen ihminen

Eurooppalainen ihminen -kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin kehittymistä antiikista nykyaikaan. Keskeisinä tarkastelun kohteina ovat aatteelliset suuntaukset ja yhteiskunnallinen tilanne sekä niiden heijastuminen kulttuuriin. Tässä uudistetussa laitoksessa korostetaan aikaisempaa enemmän naisen ja perheen historiaa.

Lue lisää

Forum III kansainväliset suhteet

Oppikirja haastaa opiskelijan ajattelemaan maailmanpolitiikan kehitystä ja tämän päivän maailmaa. Kansainvälisen politiikan kehitys, käsitteistöt, tulkinnat ja dokumenttiaukeamat ovat luontevasti mukana historian tapahtumien käsittelyssä. Oppikirjan avulla opiskelija oppii ymmärtämään myös asioiden syy–seuraus-suhteita. Oppikirjan runsas materiaali takaa sen, että osan kurssin aiheista voi opiskella kirjan avulla itsenäisesti.

Lue lisää

Forum IV Suomen historian käännekohtia

Historia elää ja jokainen aikakausi tekee siitä omat tulkinnat. Oppikirjassa on otettu huomioon Suomen historian uudet tulkinnat ja niitä esitellään rinnakkain vanhojen kanssa. Näin opiskelijalle hahmottuu monipuolinen näkemys muutoksista ja niiden syistä. Tarkastelun painopiste on 1900-luvulla. Oppikirjan rakenne tukee Suomen historian suurien kehityslinjojen ymmärtämistä ja oppimista.

Lue lisää

Forum V Suomi esihistoriasta autonomian aikaan

Oppikirjassa tarkastellaan monipuolisesti Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809. Oppikirja etenee kronologisesti. Näkökulma vaihtelee valtiohistoriasta yksityisen ihmisen historiaan. Lukion opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti kulttuuri-identiteetin tuntemus. Kurssissa on varattu aikaa myös kotiseudun menneisyyden tarkasteluun.

Lue lisää

Forum VI kulttuurien kohtaaminen

Oppikirja johdattaa opiskelijan ulkoeurooppalaisten kulttuurien historiaan ja nykypäivään. Kirjan painopisteenä ovat kulttuurien kohtaamistilanteet ja kulttuurien muuttuminen. Opiskelijalle annetaan välineitä kohdata ja käsitellä eri kulttuureihin liittyviä stereotypioita.

Lue lisää

Forum 1 uusi yhteiskuntatieto

Tämä ajankohtainen ja tuore oppikirja tarkastelee yhteiskuntaa monipuolisesti. Kirja antaa valmiudet yhteiskunnan ilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi se kannustaa vaikuttamaan ja houkuttelee pohtimaan.Kirjan kuvitus ja monipuoliset tehtävät tukevat opiskelua ja tarjoavat aiheisiin mielenkiintoisia näkökulmia. Selkeästi esitetyt keskeiset asiat, Forum-kirjoista tutut dokumenttiaukeamat ja kertaavat tehtävät auttavat opiskelijaa jäsentämään kokonaisuuksia. Näillä eväillä on hyvä valmistatutua myös yhteiskuntaopin ainereaaliin.

Lue lisää

Forum 2 uusi taloustieto

Kirja alkaa innostavalla casella talouden merkityksestä ihmisten elämään. Taulukot ja tilastot ovat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia. Käsitteet on selitetty tarkasti, ja kirjaan sisältyy käsitehakemisto. Eritasoisia tehtäviä on runsaasti. Dokumenttiaukeamat harjaannuttavat opiskelijaa vastaamaan yhteiskuntaopin eri tehtävätyyppeihin.

Lue lisää

Forum 3 kansalaisen lakitieto

Forum – kansalaisen lakitieto on uudistettu palvelemaan paremmin käyttäjän tarpeita. Uudessa kirjassa on seurattu uusimpia lainmuutoksia ja siihen on lisätty ajankohtaista tietoa esimerkiksi ulkomaalaisten asemasta, yrityksen perustamisesta ja hallinnon uudistamisesta. Oppikirja sisältää myös runsaasti uusia tehtäviä. Ajan tasalla oleva käsitehakemisto palvelee lukijaa aikaisempaa tehokkaammin. Sähköinen opettajan materiaali on laajennettu uudistetun oppikirjan mukaiseksi.

Lue lisää

Forum 4 eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Oppikirjassa pohditaan eurooppalaisuutta ja Euroopan unionia sekä pyritään ymmärtämään niitä eri näkökulmista. Kirjan avulla opiskelija perehtyy Euroopan unionin rakenteeseen ja päätöksentekoon. Kirjassa tarkastellaan eurooppalaisia valtioita yhdistävien tekijöiden lisäksi myös eri valtioiden, yhteiskuntien ja kulttuurien eroavaisuuksia. Tavoitteena on saada opiskelijat keskustelemaan ja hankkimaan monipuolista ja vertailevaa tietoa Euroopan unionista.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Sähköiset Opettajan materiaalit

Forumin sähköiset opettajan materiaalit kaikkiin pakollisiin kursseihin ovat valmiit.
Löydät ne Otavan Opepalvelusta.

Lue lisää

Lisämateriaalit

Forum draamatyötapoja historiaan ja yhteiskuntaoppiin

Forum-sarja on nyt täydentynyt draamatyötapojen oppaalla. Kirja sisältää valmiita draamallisia tehtäviä sekä lukioon että kaikille peruskoulun luokille, joilla opiskellaan historiaa tai yhteyskuntaoppia. Mukana on ohjeet opettajalle, oppilaille sekä ideoita tehtävien purkuun. Kirjassa käytetään laajasti erilaisia menetelmiä, joita voi soveltaa myös muihin aihepiireihin.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Antti Kohi
Hannele Palo
Jouni Ekonen
Terttu Matsinen
Markku Liuskari
Kimmo Päivärinta
Vesa Vihervä
Kauko Hänninen
Jorma Suonio
Pauli Arola