Snilleblixt Matematik 1-6

Snilleblixtar och nya insikter i matematiken!

Snilleblixt låter barnet undersöka och förundras över matematiken tillsammans med sina vänner. I serien Snilleblixt ligger fokus på elevernas tanke- och studiefärdigheter samt vardagskompetens. Lärandet utgår från barnets egna styrkor, som iver, kreativitet, uthållighet och samarbetsförmåga. De här kompetenserna leder oss mot våra mål.

Snilleblixt stöder sig mot barnets aktivitet och medfödda förmåga till förundran. Serien uppmuntrar till nyfikenhet och samarbete. Lärglädjen upprätthålls med en gemensam verksamhetskultur, differentierande innehåll och en stark koppling till barnets upplevelsevärld.

Den tydliga läromedelsserien Snilleblixt är enkel att använda. Serien har planerats för att passa många olika typer av lärare och verksamhetsfält.

Snilleblixt-materialen för årskurs 1 och 3 finns till förfogande i augusti 2021.

Skriv ut Snilleblixt 1a kompetenskort >
Bekanta dig med modellsidor ur Snilleblixt 1a >

Skriv ut Snilleblixt 3a kompetenskort >
Bekanta dig med modellsidor ur Snilleblixt 3a >

Vill du ha en presentation för din skola? Vi berättar gärna mer, också på distans. Ta kontakt!

 

Aktuellt

Snilleblixt 1a och 3a läroboken har utkommit! Snilleblixt 1b och 3b utkommer sommaren 2021.

Läs mer

 

Användarförmån för Snilleblixt 2021─2022

Dina skola är berättigad till användarförmån om skolan beställer för första gången minst 5 böcker/serie/årskurs.

Användarförmån för Snilleblixt 1:

 • Snilleblixt 1 digitalt material för läraren och provverktyg i Otavas Lärarrum.
 • Digitala tilläggsuppgifter: lika många elevlicenser som beställda läroböcker.
 • En workshop där vi presenterar läromedlet mer detaljerat.

Användarförmån för Snilleblixt 3:

 • Snilleblixt 3 digitalt material för läraren och provverktyg i Otavas Lärarrum.
 • Digitala tilläggsuppgifter: lika många elevlicenser som beställda läroböcker.
 • En workshop där vi presenterar läromedlet mer detaljerat.

Läs mer om användarförmåner >

 

Tidtabellen för serien Snilleblixt

 • Snilleblixt 1 och 3 till ditt förfogande läsåret 2021-2022
 • Snilleblixt 2 och 4 till ditt förfogande läsåret 2022-2023
 • Snilleblixt 5 till ditt förfogande läsåret 2023-2024
 • Snilleblixt 6 till ditt förfogande läsåret 2024-2025

Seriens principer

Snilleblixt erbjuder varje elev ordentliga baskunskaper i matematik och känslan av att lyckas och få insikter. Lärobokens tydliga struktur och återkommande arbetssätt stöder lärandet. Innehållen utgör en logiskt framskridande och systematisk helhet, som lägger en stabil grund och stöder utvecklingen av matematiska färdigheter.

 • Den logiskt framskridande uppbyggnaden befäster det matematiska tänkandet.
 • Ger eleven tillräckligt med tid att lära.
 • Stöder differentieringen.
 • Möjliggör en öppen och följdriktig bedömning som bygger på mångsidig information om elevernas prestationer.
 • Själv- och kamratbedömning av kompetenser hjälper eleven att lära sig lära.
 • Skapar en verksamhetskultur där alla arbetar tillsammans.
 • Uppmuntrar till mod, nyfikenhet, kreativitet och uthållighet.
 • Inspirerar barnet till att upptäcka matematiken som finns omkring oss.

Elevmaterial

Snilleblixt 1a

Snilleblixt 1a är en mångsidig bok där den aktiva eleven står i fokus. Vi framskrider i lugn takt inom talområdet 0–9 och lägger en stabil grund genom att fokusera på basfärdigheter. På ett systematiskt sätt övar vi på talbegreppet, talföljder och uppdelningar. I addition och subtraktion fokuserar vi med hjälp av mångsidiga uppgifter på förståelsen. I geometrin övar vi med hjälp av lockande uppgifter på att rita, använda linjal och känna igen. Boken innehåller två Insikter-avsnitt som fördjupar den teoretiska och praktiska inlärningen. Avsnitten innehåller många roliga spel som eleverna kan spela ensamma eller tillsammans med ett par. Avsnittet Snilleblixtar i slutet av boken låter eleven gnugga geniknölarna och drabbas av nya insikter!

Har utkommit.

Se modellsidor >

Läs mer

Snilleblixt 1b

I Snilleblixt 1b fortsätter den makliga takten och de mångsidiga uppgifterna. Vi utvidgar talområdet till 20 och fortsätter att lägga en grund för baskunskaperna. I boken fördjupar vi oss i mätning och klockslag. Tiotalsövergång tränas med hjälp av återkommande uppgiftstyper som stöder förståelsen.  Avsnitten Insikter fördjupar innehållet i boken och innehåller mycket nytt. I det sista avsnittet får eleverna arbeta med att observera antal. Genom hela boken finns inspirerande spel som stöder lärandet. Boken avslutas med avsnittet Snilleblixtar där eleverna får finslipa sina kunskaper.

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

Snilleblixt 3a

Snilleblixt 3a erbjuder eleven en sömlös övergång från den inledande undervisningen till de matematiska innehållen och målsättningarna i årskurs tre. Eleven befäster sina tidigare kunskaper, utvidgar talområdet från ental till tusental och övar på huvudräkningsstrategier för addition och subtraktion. Under höstterminen i årskurs tre tränar vi på multiplikation och lär oss division. Dessutom övar vi på klockslag och bekantar oss med längdenheter. I avsnittet Insikter får eleven bekanta sig med statistik och programmering genom att undersöka och själv vara aktiv. Vi övar också på att lösa problem genom att rita. I slutet av boken finns avsnittet Snilleblixtar, som uppmuntrar elevernas intresse för matematik och innehåller uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan.

Har utkommit.

Se modellsidor >

Läs mer

Snilleblixt 3b

I Snilleblixt 3b bekantar eleven sig med addition, subtraktion och multiplikation med uppställning. Vi utvidgar talbegreppet så att det innefattar bråktal och decimaltal. När det gäller bråktal övar vi på addition och subtraktion av liknämniga bråk. Via uppgifterna bekantar vi oss med tiondelar och hundradelar i decimaltal. I geometrin fokuserar vi på att granska, klassificera och rita vinklar och månghörningar. I vårterminens Insikter-avsnitt fördjupar vi oss i programmering och problemlösning och bekantar oss med samt producerar olika typer av statistik. I slutet av boken finns avsnittet Snilleblixtar, som uppmuntrar elevernas intresse för matematik och innehåller uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan.

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

Snilleblixt digitala tilläggsuppgifter

De digitala tilläggsuppgifterna låter eleven öva på innehållet i varje kapitel. De inspirerande uppgifterna befäster baskunskaperna. Uppgifterna bildar lärstigar, så att eleven alltid löser uppgifter som passar hens egen nivå och gradvis blir svårare. Den konstruktiva återkopplingen på uppgifterna låter eleven se hur hen utvecklas. Analysverktyget ger läraren aktuell information om elevens kunskaper och nivå.

Läs mer

Appen Otso

Med hjälp av appen Otsos får elever som använder Snilleblixt tillgång till digitala tilläggsmaterial:

 • undervisningsvideor
 • digitala material som stöd för lärandet.
Läs mer

Lärarmaterial

Digitalt material för läraren

Det digitala materialet för läraren erbjuder en mångsidig helhet av material, idéer och instruktioner som hjälper dig att planera och genomföra matematikundervisningen. Det digitala materialet hjälper dig att planera undervisningen på såväl lektions- och avsnitts- som läsårsnivå.

På läsårsnivå innehåller det digitala lärarmaterialet stöd för bedömning i form av bland annat bedömningsgrunder och olika underlag. Här hittar du också alla digitala verktyg och bilagor som stöder lärandet som du behöver under läsåret.

På de inledande uppslaget till varje avsnitt hittar du bland annat de centrala innehållen och målsättningarna, introduktionsvideor, problemlösningsuppgifter, projektuppgifter som tränar mångsidiga kompetenser samt en sammanfattning av de Otso-innehåll som hör till avsnittet.

För lektionerna innehåller det digitala lärarmaterialet undervisningsvideor, information om lektionernas centrala innehåll, målsättningar och begrepp, pedagogiska anvisningar som stöder planeringsarbetet, problemlösningsuppgifter, huvudräkningsuppgifter, digitala uppgifter att lösa tillsammans med klassen samt bilagor som stöder undervisningen. Det finns två bilagor till varje kapitel och de går enkelt att skriva ut. Dessutom innehåller det digitala materialet alla uppslag från läroboken.

Läs mer

Lärarhandledning

Den tryckta lärarhandledningen innehåller det viktigaste från det digitala lärarmaterialet. I den tryckta lärarhandledningen presenteras de centrala innehållen, begreppen och målsättningen samt pedagogiska anvisningar som gäller planeringen av undervisningen. Den tryckta lärarhandledningen innehåller också huvudräkningsuppgifter till varje lektion samt förslag på aktiviteter. I lärarhandledningen hittar du också alla prov inklusive facit.

Läs mer

Facit

Facit till uppgifterna i läroboken finns som en tryckt bok.

 

Läs mer

Författare

Snilleblixt 1-2

Maria Salminen

Maria Salminen är klasslärare och läromedelsförfattare. För tillfället undervisar hon en sammansatt klass med elever i både årskurs 1–2 på Teuvo Pakkalan koulu i Uleåborg, men hon har erfarenhet av att undervisa alla årskurser. Särskilt viktiga frågor för Maria är praktiskt lärande och samarbetet mellan förskolan och den inledande undervisningen. Maria har tidigare varit med som läromedelsförfattare till Tuhattaituri (Karlavagnen).

Henna Stenberg

Henna Stenberg ä speciallärare, ämneslärare i matematik, klasslärare och läromedelsförfattare. Henna bor i Tammerfors och arbetar för tillfället som speciallärare på Toivolan koulu i Birkala. Henna har genomfört den så kallade Matikkaluotsi-utbildningen (tilläggskurs i matematikundervisning) samt kurser i flexibel matematik. Henna har tidigare varit med som författare till Tuhattaituris digitala tilläggsuppgifter för årskurs 3–6 samt som författare till Tuhattaituri 5-6E-böckerna (specialundervisning).

Hanna-Kaisa Rautio

Hanna-Kaisa Rautio är klasslärare, lärare för årskurs 1–2, ämneslärare i engelska, speciallärare och läromedelsförfattare. För tillfället arbetar hon på Lauttasaaren ala-aste. Hanna-Kaisa har tidigare varit med och gjort Moomin Maths & Emotional Skills 1–3 (Otava) samt Handbook for English-enriched teaching and learning (Helsingfors stad).

Hanna-Reeta Vehmas

Hanna-Reeta Vehmas är klasslärare på Kastellin koulu i Uleåborg. Hon har varit verksam inom den inledande undervisningen under hela sitt yrkesliv, varav flera år med sammansatta klasser. Frågor som ligger Hanna-Reetta särskilt varmt om hjärtat är funktionellt lärande samt samarbete mellan förskolan och den inledande undervisningen.

 

Snilleblixt 3a

Merja Kalm

Merja Kalm är klasslärare samt läromedels- och fackboksförfattare. För tillfället undervisar hon på Ilpoisten koulu. Som läromedelsförfattare vill Merja bidra med glädje, aktivitet och lärglädje. Merja har tidigare varit med som författare till läromedelsserier som Historian tuulet, Tähti (Otava), Sydän (Hjärtat, religion) (Otava) samt flera fackböcker.

Markus Luoma

Markus Luoma är lektor i matematiska ämnen, utbildare och läromedelsförfattare. För tillfället undervisar han på Puropellon koulu i Åbo. Han har också verkat som utbildare på bland annat MAOL rf:s utbildningar på olika håll i landet. Markus har tidigare varit med i arbetet med flera läromedelsserier, bland annat Kerroin, Kantti och Pii (Nya Pi).

Markus Packalén

Markus Packalén är klasslärare och undervisar en så kallad teknoklass på Rajakylän koulu i Uleåborg. Han är en engagerad utbildare inom nätverket Innokas och arbetar för tillfället för Qridi med bedömning och utbildningsexport. Markus har tidigare varit med och tagit fram Karlavagnens blockprogrammeringsmaterial i Scratch.

Pirita Perälä

Pirita Perälä är klasslärare, IT-lärare och läromedelsförfattare. För tillfället arbetar hon på Wivi Lönnin koulu i Tammerfors. Hon har tidigare varit med som författare till Tuhattaituri 3–6 (Karlavagnen), både tryckta och digitala material. Pirita har också varit med och tagit fram Jyväskylä universitets läromedel ”Linkki – Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniikkaan” (ett digitalt läromedel för informations- och kommunikationsteknik).

Timo Tapiainen

Timo Tapiainen är lektor i matematiska ämnen, utbildare och läromedelsförfattare. För tillfället arbetar han på Pohjankartanon koulu i Uleåborg. Han är dessutom en del av läroplansgruppen i matematik, medlem i arbetsgruppen för slutbedömningskriterierna i matematik samt utbildare inom funktionell matematik på Matikkamaa i Uleåborg. Han har tidigare varit delaktig i många läromedelsserier, bland annat Tuhattaituri 3–6 (Karlavagnen) och Pii matematiikka 7–9 (Nya Pi).

 

Snilleblixt-seriens illustratör

Minna Eriksson

 

Tips och idéer

Spela och gör paruppgifter Alla Hjärtans Dag till ära!

I Snilleblixt lär man sig matematik bland annat genom spel, egna funderingar och insikter.

Att spela tillsammans på matematiklektion är roligt. Här får du ett smakprov ur serien genom att klicka på länken och skriva ut paruppgifter och spel ur Snilleblixt 1. Ha så skoj!

 

Skriv ut spel och paruppgifter ur Snilleblixt här