Mol (GLP 2016)

Ny serie i kemi för gymnasiet

Mol-serien är ett mångsidigt och modernt läromedel i kemi för gymnasiet som inspirerar både studerande och lärare. Läromedlet förstärker studerandenas naturvetenskapliga allmänbildning och uppmuntrar till grupparbete.

Mol-serien stöder en mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknik. Nya videofilmer och animationer åskådliggör kemiska fenomen och begrepp på ett modernt sätt. Studerandena får en aktiv roll i inlärningen.

Mol-serien passar för många olika slags studerande och inlärningsstilar och kan användas i både stora och små grupper. Texten är tydlig och bilder och grafiskt material stöder inlärningen. Kemiska teorier och experiment bildar en klar helhet.

Mol-serien ger studerandena en stark grund inför studentexamen och inträdesprov till vidare studier.

 

Mol (GLP 2016)

Studentmaterial

Mol 1 Kemi överallt

Mol är ett mångsidigt och högklassigt läromedel för kemistudier på gymnasiet som inspirerar både lärare och studerande.

Mol 1 utgår från och fördjupar studerandenas kunskaper i kemi från högstadiet. Mol-serien förstärker studerandenas naturvetenskapliga tänkande. Mol-serien hjälper studerandena att förstå kemins betydelse och hur kemi kan tillämpas för att trygga en hållbar framtid och stöda människors välbefinnande och skapa teknologiska lösningar.

Mol-serien både förklarar och åskådliggör fenomen och begrepp. Experiment i olika former spelar en viktig roll i serien, vilket ger studerandena en stark grund för att förstå naturvetenskaplig kunskap.

Mol 1 har utkommit!

Bekanta dig med Mol 1 här>

Läs mer

Mol 2 Människans kemi och kemin i livsmiljön

Mol 2 – Människans kemi och kemin i livsmiljön motsvarar kraven och målen för kurs KE2 enligt läroplanen för gymnasiet (2016). Det centrala innehållet i kursen är den organiska kemin. Vi lär oss om substansmängd och koncentration, hur man använder arbetsredskap och reagenser samt hur man undersöker ämnens kemiska struktur.

Experimentella arbetssätt och modellering hjälper den studerande att förstå hur kemisk kunskap byggs upp. Det experimentella arbetssättet utvecklar också samarbetsförmåga, förmågan att skaffa och bearbeta information samt att tolka forskningsresultat.

Övningsuppgifterna i boken ger mångsidig övning i att avbilda och modellera molekyler och deras tredimensionella strukturer via ritningar, molekyl- och datormodeller.

Mol 2 har utkommit!

Bekanta dig med innehållsförteckningen och modellsidor (på finska) >

Mooli 2, sivu 12 >

Mooli 2, luku 1 >

Läs mer

Mol 3 Reaktioner och energi

Mol 3 motsvarar kraven och målen för kurs KE3, Reaktioner och energi, enligt läroplanen för gymnasiet. Det centrala innehållet i kursen beskriver hur man symboliskt uttrycker och balanserar kemiska reaktioner samt beräknar reaktionslikheter.

Energiförändringar i kemiska reaktioner och kemins betydelse i energilösningar är ett viktigt delområde. Kursen tar också upp reaktioner i olika oorganiska och organiska ämnen, samt hur man tillämpar dessa begrepp i vardagslivet, i samhälleliga, teknologiska och miljömässiga fenomen.

Experimentella arbetssätt hjälper den studerande att praktiskt förstå kursinnehållet. Det experimentella arbetssättet utvecklar också förmågan att behandla, tolka och presentera forskningsresultat.

Bekanta dig med innehållsförteckningen och modellsidor (på finska) >

Läs mer

Mol 4 Material och teknologi

Mol 4 är ett studiematerial för kursen Material och teknologi, och följer läroplanen i kemi för gymnasiet.

Det centrala innehållet i kursen är kemins betydelse för teknologin och samhället. Vi lär oss om egenskaper, användning och livscykel för olika material. Under kursen bekantar vi oss med metallers och polymerers kemi samt med elektrokemiska tillämpningar. Vi fördjupar våra kunskaper i att beräkna kemiska reaktioner.

Med hjälp av mångsidiga experiment övar vi på att bearbeta och tolka forskningsresultat och på att presentera dem på ett sätt som är karakteristisk för naturvetenskaper. Vi går närmare in på hur vi formulerar forskningsplaner och utvecklar våra problemlösningsfärdigheter.

Vi använder informations- och kommunikationsteknik för att lösa uppgifter, för att skaffa information och för att återge resultat.

Mol 4 har utkommit!

Bekanta dig med innehållsförteckningen (på finska) >

Läs mer

Mol 5 Reaktioner och jämvikt

Mol 5 motsvarar kraven och målen för kurs KE5, Reaktioner och jämvikt, enligt läroplanen för gymnasiet.

Det centrala innehållet i kursen beskriver reaktionshastigheter och jämviktsreaktioner samt deras beräkningar. Vi använder oss av modeller och experimentella metoder för att studera fenomen om reaktionshastigheter och jämviktsreaktioner.

Kursen ger essentiella kunskaper i behandling och presentation av forskningsresultat. I kursen ingår många grafiska och matematiska demonstrationer av forskningsresultat. Vi övar också på att kunna tolka grafer rätt och noggrant, samt att tolka och dra slutsatser från de härledda resultaten.

Vi använder oss av informations- och kommunikationsteknik för att skaffa information, lösa räkneuppgifter och för att skapa grafisk visualisering.

Läs mer

Författare

Kalle Lehtiniemi
Kalle Lehtiniemi harb undervisat kemi, matematik och IT i Siilinjärven lukio från år 1996. Han började jobba som författare för serien Mooli år 2000. I kemiundervisningen är Kalle speciellt intresserad av att utnyttja IKT och att utveckla kursbedömningen.

Leena Turpeenoja
Leena Turpeenoja har undervisningserfarenhet från yrkesskola, universitet och gymnasium. Före Leena började jobba i Kuopion Lyseon lukio 1996 har hon jobbat i Oulun Lyseon lukio, där hon startade kemiundervisningen i det internationella IB-gymnasiet. Leena här en erfaren läromedelsförfattare, hon har hållit flera vidareutbildningar för kemilärare och fungerat bland annat som Kuopios LUMA-koordinator. Leena är intresserad av laborativ och undersökande medoter i kemin och av att utveckla mångsidiga bedömningsmetoder. Hon har därtill deltagit i läroplansarbetet för kemi.

Video

Ett tips för undervisningen (på finska)