Mol (GLP 2016)

Serie i kemi för gymnasiet

Mol-serien är ett mångsidigt och modernt läromedel i kemi för gymnasiet som inspirerar både studerande och lärare. Läromedlet stärker studerandenas naturvetenskapliga allmänbildning och uppmuntrar till grupparbete.

Mol-serien stöder en mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknik. Nya videofilmer och animationer åskådliggör kemiska fenomen och begrepp på ett modernt sätt. Studerandena får en aktiv roll i inlärningen.

Mol-serien lämpar sig för olika typer av studerande och inlärningsstilar och kan användas i både stora och små grupper. Texten är tydlig samtidigt som bilder och grafiskt material stöder lärandet. Kemiska teorier och experiment utgör en tydlig helhet.

Mol-serien ger studerandena en stark grund inför studentexamen och inträdesprov till vidare studier.

 

 

Mol (GLP 2016)

Studentmaterial

Mol 1 Kemi överallt

Mol är ett mångsidigt och högklassigt läromedel för kemistudier på gymnasiet som inspirerar både lärare och studerande.

Mol 1 utgår från och fördjupar studerandenas kunskaper i kemi från högstadiet. Mol-serien förstärker studerandenas naturvetenskapliga tänkande. Mol-serien hjälper studerandena att förstå kemins betydelse och hur kemi kan tillämpas för att trygga en hållbar framtid och stöda människors välbefinnande och skapa teknologiska lösningar.

Mol-serien både förklarar och åskådliggör fenomen och begrepp. Experiment i olika former spelar en viktig roll i serien, vilket ger studerandena en stark grund för att förstå naturvetenskaplig kunskap.

Mol 1 har utkommit!

Bekanta dig med Mol 1 här >

Läs mer

Mol 2 Människans kemi och kemin i livsmiljön

Mol 2 – Människans kemi och kemin i livsmiljön motsvarar kraven och målen för kurs KE2 enligt läroplanen för gymnasiet (2016). Det centrala innehållet i kursen är den organiska kemin. Vi lär oss om substansmängd och koncentration, hur man använder arbetsredskap och reagenser samt hur man undersöker ämnens kemiska struktur.

Experimentella arbetssätt och modellering hjälper den studerande att förstå hur kemisk kunskap byggs upp. Det experimentella arbetssättet utvecklar också samarbetsförmåga, förmågan att skaffa och bearbeta information samt att tolka forskningsresultat.

Övningsuppgifterna i boken ger mångsidig övning i att avbilda och modellera molekyler och deras tredimensionella strukturer via ritningar, molekyl- och datormodeller.

Mol 2 har utkommit!

Bekanta dig med Mol 2 här > 

Läs mer

Mol 3 Reaktioner och energi

Mol 3 motsvarar kraven och målen för kurs KE3, Reaktioner och energi, enligt läroplanen för gymnasiet. Det centrala innehållet i kursen beskriver hur man symboliskt uttrycker och balanserar kemiska reaktioner samt beräknar reaktionslikheter.

Energiförändringar i kemiska reaktioner och kemins betydelse i energilösningar är ett viktigt delområde. Kursen tar också upp reaktioner i olika oorganiska och organiska ämnen, samt hur man tillämpar dessa begrepp i vardagslivet, i samhälleliga, teknologiska och miljömässiga fenomen.

Experimentella arbetssätt hjälper den studerande att praktiskt förstå kursinnehållet. Det experimentella arbetssättet utvecklar också förmågan att behandla, tolka och presentera forskningsresultat.

Mol 3 har utkommit!

Bekanta dig med Mol 3 här >

Läs mer

Mol 4 Material och teknologi

Mol 4 är ett studiematerial för kursen Material och teknologi, och följer läroplanen i kemi för gymnasiet.

Det centrala innehållet i kursen är kemins betydelse för teknologin och samhället. Vi lär oss om egenskaper, användning och livscykel för olika material. Under kursen bekantar vi oss med metallers och polymerers kemi samt med elektrokemiska tillämpningar. Vi fördjupar våra kunskaper i att beräkna kemiska reaktioner.

Med hjälp av mångsidiga experiment övar vi på att bearbeta och tolka forskningsresultat och på att presentera dem på ett sätt som är karakteristisk för naturvetenskaper. Vi går närmare in på hur vi formulerar forskningsplaner och utvecklar våra problemlösningsfärdigheter.

Vi använder informations- och kommunikationsteknik för att lösa uppgifter, för att skaffa information och för att återge resultat.

Mol 4 har utkommit!

Bekanta dig med Mol 4 här >

Läs mer

Mol 5 Reaktioner och jämvikt

Mol 5 motsvarar kraven och målen för kurs KE5, Reaktioner och jämvikt, enligt läroplanen för gymnasiet.

Det centrala innehållet i kursen beskriver reaktionshastigheter och jämviktsreaktioner samt deras beräkningar. Vi använder oss av modeller och experimentella metoder för att studera fenomen om reaktionshastigheter och jämviktsreaktioner.

Kursen ger essentiella kunskaper i behandling och presentation av forskningsresultat. I kursen ingår många grafiska och matematiska demonstrationer av forskningsresultat. Vi övar också på att kunna tolka grafer rätt och noggrant, samt att tolka och dra slutsatser från de härledda resultaten.

Vi använder oss av informations- och kommunikationsteknik för att skaffa information, lösa räkneuppgifter och för att skapa grafisk visualisering.

Mol 5 har utkommit!

Bekanta dig med Mol 5 här >

Läs mer

Mol Repetition

Mol Repetition består av 13 avsnitt, som sammanfattar målsättningarna och de centrala innehållen i kemikurserna. Boken hjälper den studerande att testa sina kunskaper, repetera teori och begrepp samt lösa övningsuppgifter. Till boken finns också Mol Repetition Facit (pdf), som innehåller modellösningar och de rätt svaren till alla uppgifter samt förklaringartill begreppen i boken.

Mol Repetition har utkommit.
Mol Repetition Facit har utkommit.
Mol Repetition digiboken har utkommit.

Läs mer

Lärarmaterial

 

 

Författare

Kalle Lehtiniemi
Kalle Lehtiniemi har undervisat kemi, matematik och IT i Siilinjärven lukio sedan år 1996. Han började jobba som författare för serien Mooli år 2000. Inom kemiundervisningen är Kalle särskilt intresserad av att utnyttja IKT och utveckla kursbedömningen.

Leena Turpeenoja
Leena Turpeenoja har undervisat i yrkesskola, universitet och gymnasium. Innan Leena började jobba på Kuopion Lyseon lukio 1996 arbetade hon på Oulun Lyseon lukio, där hon inledde kemiundervisningen i det internationella IB-gymnasiet. Leena är en erfaren läromedelsförfattare, har hållit flera vidareutbildningar för kemilärare och bland annat fungerat som Kuopios LUMA-koordinator. Leena är intresserad av laborativa och undersökande medoter inom kemin och av att utveckla mångsidiga bedömningsmetoder. Dessutom har hon deltagit i läroplansarbetet för kemi.

Video

Ett tips för undervisningen (på finska)