MAOL:s tabeller

MAOL:s tabeller har förnyats 

MAOL:s tabeller har förnyats och Maol:s digitabeller har också uppdaterats för att motsvara förnyade tabellboken. MAOL:s digitabeller finns till ditt förfogande i Otavas Lärarrum.

 Studentexamensnämnden har gett sitt godkännande åt att MAOL:s digitabeller får användas i studentexamensproven. 

 

 

MAOL:s tabeller

Aktuellt

Så här har MAOL:s tabeller förnyats: 

Matematik 

 • Matematikdelen innehåller bland annat en lista över beteckningar och symboler, en omfattande formelsamling samt numeriska tabeller. 
 • Formlerna har grupperats enligt matematikens delområden. 
 • För tydlighetens skull nämns inte definitionsvillkoren för en del uttryck och formler. Användaren måste alltså vara uppmärksam  detta. 
 • I samband med de numeriska tabellerna finns exempel och instruktioner för hur de används. 

Fysik 

 • I fysikdelen har SI-systemet uppdaterats så att de motsvarar de förändringar som trädde i kraft i maj 2019. 
 • Fysikdelen innehåller fortfarande tabeller över många olika ämnens fysikaliska egenskaper. Delen innehåller också modern fysik, astronomi samt de viktigaste naturkonstanterna och omvandlingsfaktorerna. 
 • Till formlerna har man lagt till en inblick i de differentialekvationer som används i fysiken, vilket överskrider innehållet i gymnasiets läroplan. 
 • Tabellerna innehåller i första hand information om ämnen som tas upp under fysikkurserna i gymnasiet. 
 • Naturkonstanter, omvandlingsfaktorer, ämnesspecifika värden och övrig information har sammanställts och uppdaterats utifrån flera olika källor. 
 • Talvärden anges med en noggrannhet som är motiverad då man jämför flera olika källor. 

Kemi 

 • Tabellerna i kemidelen har grupperats enligt ämnesområden på ett lite nytt sätt. 
 • Centrala konstanter, storheter och formler kommer först i kemidelen. 
 • I periodiska systemet och tabellen över atommassor har man lagt till grundämnenas namn och kemiska symboler. 
 • Periodiska systemet har flyttats till insidan av bokens bakpärm. 
 • Spektrumtabellerna har förnyats så att de är mer precisa och tabellerna har kompletterats med förtydligande bilder. 
 • Också de tabeller som handlar om föreningar har uppdaterats och kompletterats med information. 
 • De daterade termerna organisk och oorganisk har tagits bort. I namn på kolföreningar har man övergått till det numreringssätt som rekommenderas av IUPAC.  

Studentmaterial

Förnyade MAOLs tabeller finns som tryckt bok och som digitabeller.

MAOLs tabeller

MAOLs tabeller

MAOL:s tabeller är ett uppslagsverk som är ämnat som stöd för den som studerar matematik, fysik och kemi.

Matematikavsnittet innehåller en förteckning över matematiska beteckningar och symboler, numeriska tabeller och formelsamlingar ur olika delområden inom matematiken.

Fysikavsnittet innehåller grundläggande egenskaper om SI-systemet, tabeller över fysikaliska egenskaper hos olika ämnen, en formelsamling, astronomi och allmän kunskap om naturen.

Kemiavsnittet innehåller tabeller över grundämnenas och andra ämnens olika egenskaper, tolkning av spektra och de mest centrala formlerna.

Studentexamensnämnden har godkänt att MAOL:s digitabeller ingår som programvara i de elektroniska studentskrivningarna.

MAOL:s digitabeller har samma innehåll som boken MAOL:s tabeller. Studentexamensnämnden har godkänt att boken används i studentskrivningarna till slutet av år 2020.

Läs mer

Författare

 • MATEMATIK Jooseppi Järvinen, Leena Mannila, Mika Setälä
 • FYSIK Teemu Hiltula, Otso Huuska, Pasi Konttinen
 • KEMI Olga Sipilä, Tuomas Yli-Kokko

Svensk arbetsgrupp: Niklas Palmberg (matematik), Leif Ekrem (fysik), Triin Gyllenberg (kemi)