Land 7–9 Geografi

Land är en ny läroboksserie i geografi som fördjupar sig i ämnet via natur- och kulturgeografiska fenomen, i stället för att ha en traditionell regiongeografisk synvinkel. Kartorna och den tilltalande illustrationen har en betydande roll i läroboken.

Utöver läroböckerna ingår det också arbetsböcker och mångsidiga digitala material i serien.

Land följer den nya läroplanen. Läs mer >

Elevmaterial

Land 7 Livets planet

Land 7 Livets planet bekantar oss med olika naturfenomen och samspelet mellan människa och natur på vår planet. Boken berättar lättöverskådligt om bl.a. jordens klimat och vegetation, samt om hydrosfären och litosfären och deras inverkan på förhållandena på planeten. I slutet av boken studeras även geografisk forskning.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Land 7 arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken. Uppgifterna fördjupar elevens geografiska kunskaper.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Land 8 Världen vårt hem

Land 8 Världen vårt hem fokuserar på mänsklig aktivitet och dess inverkan på vår miljö. Viktiga teman är bl.a. befolkningstillväxten, kulturer och konflikter, naturresurser och näringsgrenar, de rikas värld och de fattigas värld, hållbar utveckling och framtidsutsikter. I slutet av boken studeras även geografisk forskning.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer
Land 8 arbetsbok

Land 8 arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken. Uppgifterna fördjupar elevens geografiska kunskaper.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

 

Läs mer

Land 9 Finland i världen

Land 9 Finland i världen är ett mångsidigt informationspaket som granskar geografiska fenomen med Finland och Europa som utgångspunkt. Med hjälp av färggranna illustrationer och intressanta exempel fördjupar vi oss i växelverkan mellan naturen och människan. Boken behandlar såväl naturfenomen, bosättning och näringsgrenar som hållbar utveckling, regionplanering och Finlands plats i den internationella världen.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

 

Läs mer
Land 9 arbetsbok

Land 9 arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken. Uppgifterna fördjupar elevens geografiska kunskaper.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Lärarmaterial

Till serien finns ett digitalt lärarmaterialet. Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat pedagogiska tips till läraren, facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material. Materialet använd via Otavas lärarrum, där det också går att testa det gratis i 30 dagar.

 

Författare

Heidi Fabritius
Sanna Jortikka
Laura-Leena Mäkinen
Tiia Nikkanen