Forum Samhällslära (LP2016)

Med Forum är det tryggt att påbörja undervisningen i samhällslära i åk 4–6. Materialet är mångsidigt och uppmuntrar eleverna att följa med och intressera sig för aktuella händelser i samhället.

Serien är differentierad. Elever på olika kunskapsnivåer kan lätt ta del av innehållet. Det finns många uppgifter och övningar, som stöder lärande i grupp. Innehållet i läromedlet tar avstamp i elevernas vardag och hjälper eleverna att strukturera kunskap och lära sig om samhället. I lärarhandledningen finns det tips på olika arbetssätt och integreringsmöjligheter, som stöder fenomenbaserat lärande i samhällslära.

Forum följer de nya läroplanerna som trädde i kraft 2016. Läs mer >

Elevmaterial

Forum Samhällslära I

I Forum Samhällslära I står närmiljön, Finland och olika slags finländare, ett tryggt liv, medier och unga konsumenter i fokus. Läroboken har läs och lär-uppslag som introducerar det tema som ska behandlas i klass. Samhällslära och olika fenomen i samhället beskrivs med förtydligande exempel, som eleven lätt kan sätta sig in i.

Forska och öva-uppslaget visar på olika sätta att se på fenomen. Forska och öva-uppslaget följer den nya läroplanens rekommendationer om funktionellt lärande, där eleven aktivt ska producera och få kompetens i multilitteracitet.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Forum Samhällslära I Arbetsbok

Arbetsboken i Forum Samhällslära I har strukturerade uppslag där övningarna och arbetsuppgifterna stöder läsandet och hjälper eleven att förstå och repetera innehållet i kapitlen. Det finns övningar som tränar läsning av bilder, diagram och kartor. I arbetsboken finns också tilläggsuppgifter och en loggbok för lärande.

Läs mer

Forum Samhällslära II

I Forum Samhällslära II ligger fokus på rättigheter och skyldigheter, fattandet av gemensamma beslut, konsumtionsvärlden samt service och arbetsliv. På samma sätt som i Forum samhällslära I, finns det läs och lär-uppslag och forska och öva-uppslag. På forska och öva uppslagen i den här läroboken betonas funktionalitet, multilitteracitet och gemensamma aktiviteter. En lärarhandledning med integrationsidéer och arbetsätt hör också till.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Forum Samhällslära II Arbetsbok

Arbetsboken i Forum samhällslära II har strukturerade uppslag där övningarna och arbetsuppgifterna stöder läsandet och hjälper eleven att förstå och repetera innehållet i kapitlen. Det finns övningar som tränar läsning av olika typer av bilder. I arbetsboken finns också differentierade tilläggsuppgifter. Det har reserverats utrymme i boken för elevens självvärdering efter varje kunskapsområde.

Läs mer

Forum Samhällslära I + II

Forum Samhällslära finns också som en sammansatt bok, det vill säga bok I och bok II i samma pärmar. Den här är tänkt för de skolor som undervisar samhällslära på ett år.

Läs mer

Lärarmaterial

Lärarhandledningen ger idéer för hur undervisningen kan integreras med andra ämnen och här finns också tips på arbetssätt som kan blåsa extra liv i lektionerna.

Lärahandledningen bjuder på

 • idéer som stöder lärande
 • bilder och fotografier som inkörsportar till ämnet
 • facit till uppgifterna
 • integreringstips
 • bilagor
 • projekt för olika kunskapshelheter
 • aktiviteter som leder till att innehållet repeteras
 • prov, loggar och bedömningsbanketter

Lärarhandledningen finns både tryckt och digitalt.

Författare

Eenariina Hämäläinen

Eenariina Hämäläinen är från Tammerfors och lektor i historia, filosofi, livsåskådning och lärare i samhällslära vid Tampereen yhteiskoulu.

Läs mer

Antti Kohi

Antti Kohi är lektor i historia, samhällslära och kommunikation. Han är från Helsingfors och undervisar vid Ressun lukio.

Läs mer

Kimmo Päivärinta

Kimmo Päivärinta undervisar i historia och samhällslära i Koillis-Helsingin lukio.

Läs mer

Simo Turtiainen

Simo Turtiainen är klasslärare med inriktning på historia och arbetar i Tammerfors.

Läs mer

Vesa Vihervä

Vesa Vihervä är rektor vid Mäkelänrinteen lukio i Helsingfors.

Läs mer

Svensk arbetsgrupp

Översättning: Gunilla Stenfors
Sakgranskning: Charlotta Hilli

Läs mer

Tips och idéer

FN-dagen

Länder, flaggor och berättelser

 1. Lotta ut ett land åt varje elev. Du kan till exempel använda ländernas flaggor i lottdragningen. Tanken är att länderna presenterar olika kontinenter och olika omständigheter.
 2.  Eleven letar efter information om sitt land och försöker få reda på hur vanliga människors liv ser ut i landet. Eleven ska berätta om sin egen syn på landet för de andra i klassen.
 3. Eleven lever in sig i en fiktiv persons roll, som flyttat från landet till Finland. Eleven skriver en kort berättelse i jag-form, där hen berättar varför hen flyttat till Finland.
 4. Eleven ritar landets flagga på ett papper i storleken av ungefär A5.
 5. Till slut berättar eleverna om landet de forskat och läser sin berättelse åt de andra.
 6. Vi diskuterar om berättelser:
  1. Hurdana utgångspunkter har människor runtom i världen?
  2. Av vilka orsaker har de fiktiva personerna flyttat till Finland?
  3. Hurdant liv lever de fiktiva personerna i Finland? (Fundera på frågan med tanke på jämställdhet och diskriminering.)
 7. Häng upp en världskarta i klassrummet. Märk de stater som eleverna bekantat sig med. Klistra flaggorna och elevernas berättelser runt kartan.

 

En lekfull simulation: FN:s generalförsamling

Ordna ”FN:s generalförsamling”, en lekfull simulation där världens länder funderar på hur alla människor i världen skulle ha det bra att vara.

 1. Dela eleverna i par. Dela ett land per par.
 2. Eleverna gör landets flagga och tar reda på fakta om sitt land. Eleverna ska svara på frågorna:
  • Är landet rikt eller fattigt?
  • Får barnen i landet gå i skola?
  • Vilka problem har landet?
  • Vilka saker fungerar väl i landet?
 3. ”Länderna”, alltså eleverna som presenterar dem, samlas till generalförsamlingen. Varje land kan berätta om sin situation.
 4. Länderna röstar vilka tre länders problem måste lösas först. Fundera på resonemang: varför är det viktigt att lösa just de här problemen först? Idén är inte att hitta på lösningar till världens problem, utan att få eleverna att fundera på vilka problem (krig, fattigdom…) som kränker de fundamentala rättigheterna.