Med säkra steg mot GLP 2021!

Gymnasiets nya läroplan träder i kraft i augusti 2021 och här på Otava har arbetet med GLP 2021 redan tagit fart. På den här sidan kommer vi att dela med oss av det allra senast gällande läroplanen samt berätta om hur vårt arbete med de nya läromedlen framskrider. För oss är det viktigt att våra material och tjänster stöder din undervisning på ett så bra sätt som möjligt, även i framtiden. Längst ner på den här sidan kan du ge oss respons och berätta om just dina behov när det gäller undervisningen.

GLP 2021 i ett nötskal

Mångsidig kompetens

 • Delområdena som utgör mångsidig kompetens bildar gemensamma mål för läroämnena.
 • Den mångsidiga kompetensen omfattar livskompetens och färdigheter att påverka på ett ansvarsfullt sätt.
 • Den mångsidiga kompetensen utvecklas under alla studieavsnitt i gymnasiet.

Moduler och ämnesövergripande studier

 • Gymnasiekurserna blir studiepoäng.
 • I grunderna för läroplanen består modulerna av 1–3 studiepoäng.
 • Skolorna bygger studieavsnitt av modulerna.
 • Skolan bestämmer hur omfattande studieavsnitten är.
 • Skolan kan sammanfoga olika läroämnen i ett studieavsnitt.

Studiehandledning och stöd

 • De studerande erbjuds mer övergripande och långvarig studiehandledning än tidigare.
 • De studerande som behöver stöd erbjuds det.
 • Gymnasierna samarbetar med högskolor och arbetsliv samt ger handledning och stöd för fortsatta studier.

Otava kommer att erbjuda material anpassat till den nya läroplanen

Otava kommer även i fortsättningen att erbjuda material anpassat till den nya läroplanen och de nya modulerna. Eftersom studieavsnitten på lokal nivå kan bestå av moduler ur olika läroämnen kommer vi att producera material som lämpar sig för många olika slags kombinationer – oberoende om skolan använder tryckt eller digitalt material.
Vi erbjuder läromedel enligt nya läroplan i åtminstone följande läroämnen:
 • Engelska
 • Tyska
 • Kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Psykologi

Aktuellt

Tillsammans bygger vi framtidens gymnasium

”När lärare och studerande har möjlighet att använda ett läromedel där kunskap och pedagogik utgör en fungerande helhet får man i skolorna fokusera på det allra viktigaste: undervisning, lärande och möten med de studerande.”

Eeva Lahdenmäki, affärsområdeschef för gymnasiet, beskriver hur vi på Otava förbereder oss för gymnasiets nya läroplan. Hon berättar också vilka ämnen som lyfts upp i diskussioner med lärare, rektorer och läromedelsförfattare.

Vad förändras i olika läroämnen?

Modersmål och litteratur

 • Det finns åtta obligatoriska moduler och de valfria nationella är tre till sitt antal.
 • Modulerna ger 1 eller 2 studiepoäng.
 • Under de obligatoriska modulerna läser den studerande minst åtta hela verk, av vilka åtminstone ett är en fackbok.
 • Kommunikationsfärdigheter betonas mer än tidigare.
 • Berättelser i samtiden (MO6) utgör i fortsättningen inte en egen modul.
 • De allmänna målen är att utveckla den studerandes kommunikationsfärdigheter, hens förmåga att tolka och producera texter samt fördjupa intresset för språk, litteratur och övrig kultur.

Engelska, A-lärokurs

 • Modulerna i engelska består av 1, 2 eller 3 studiepoäng, men för övrigt motsvarar modulerna den tidigare kursindelningen.
 • Modulerna möjliggör samarbete över ämnesgränserna.
 • Delområdena för en mångsidig kompetens poängteras i högre grad än tidigare och ska vara en naturlig del av all undervisning.
 • Den studerande ska fördjupa sin uppfattning om språklig medvetenhet, multilitteracitet och flerspråkighet, vilket hjälper hen att förstå förhållanden mellan olika språk.
 • I början av studierna i engelska blir den studerande medveten om sina styrkor och utvecklingsområden. För det här ändamålet ska den studerande utarbeta en personlig språkprofil, som bearbetas efter hand under studiernas gång.
 • Den studerande ska skapa sig en bild av engelska som lingua franca i en global kontext och i möten med andra, i vilka ingen nödvändigtvis har engelska som modersmål.

Finska, A-lärokurs

 • Den långa lärokursen i finska består av moduler på 1, 2 eller 3 studiepoäng. Annars motsvarar de nya modulerna i huvudsak den tidigare kursindelningen.
 • Modultänket möjliggör ämnesövergripande studier.
 • Delområdena för en mångsidig kompetensen betonas i högre grad än tidigare och blir en del av all undervisning.
 • Den studerande ska fördjupa sin uppfattning om språklig medvetenhet, multilitteracitet och flerspråkighet, vilket hjälper hen att förstå förhållanden mellan olika språk.
 • I början av studierna i finska blir den studerande medveten om sina styrkor och utvecklingsområden. För det här ändamålet ska den studerande utarbeta en personlig språkprofil, som bearbetas efter hand under studiernas gång.

Gemensamt studieavsnitt i matematik MAG1

 • Innehållet i modulen ändras. I fortsättningen kommer modulen att utgöra en bro mellan det man lärt sig i grundskolan och modulerna i gymnasiet. Man repeterar och fördjupar grundläggande matematiska färdigheter.

Lång lärokurs i matematik

 • Modulerna i lång matematik ger 1, 2 eller 3 studiepoäng.
 • Nytt innehåll i den långa matematiken är ekonomisk matematik och man studerar mer statistik än tidigare.
 • I de valfria fördjupade modulerna har den studerande möjlighet att läsa programmering.
 • Räkning med vektorer är utspridd: i de obligatoriska studierna bekantar man sig med koordinatsystemet xy och i de valfria studierna fördjupar man sig i koordinatsystemet xyz.
 • Man studerar olika funktioner i två moduler, avskilt från derivatan. Den studerande fördjupar sig i derivatan i en skild modul.

 

Kort lärokurs i matematik

 • Den nya modulindelningen motsvarar i stort sett den tidigare kursindelningen.
 • Innehållet är klarare och mer specifikt utgående från modul MAG1.
 • Ekonomisk matematik har delats in i två moduler på 1 studiepoäng varav den ena är identisk med den långa matematikens modul.

Kemi

 • I kemin effektiveras den enskilda studerandes inlärningsprocess.
 • Inlärningsprocessen effektiveras utifrån pedagogisk forskning inom kemi.
 • Det blir enklare att differentiera undervisningen och det finns uppgifter på olika nivå.
 • Man utvecklar den studerandes förmåga till självvärdering.
 • De obligatoriska modulerna på två studiepoäng finns i samma lärobok.
 • Man förstärker förståelsen av kemins roll i olika sammanhang.

Fysik

 • Fysik består av åtta moduler. De två första modulerna ger 1 studiepoäng och de andra är värda 2 studiepoäng.
 • I alla moduler tar man upp tematiska samband som kan användas för att granska centrala innehåll.
 • Det blir allt viktigare att kunna tillämpa det man lärt sig. Redan i modul FY2 Fysik, miljö och samhälle fördjupar man sig i energi, vilket ger färdigheter att delta i diskussioner om miljö och teknologi.
 • I läroplanen poängterars mångsidiga arbetssätt så som experiment och observationer i olika former.
 • En fortlöpande bedömning är viktig.

 

Geografi

 • Den nya modulindelningen motsvarar i huvudsak den tidigare kursindelningen.
 • GE1 En värld i förändring har gjorts klarare för att täcka viktiga globala fenomen. Samtidigt försvinner ämnesområdet risker i den här modulen.
 • De tidigare överlappande temana i GE2 och GE3 har försvunnit, vilket ger mer tid för att fördjupa sig i geografiska fenomen. Vulkaner och jordbävningar behandlas till exempel endast i modulen GE2

Svara och påverka

Svara på våra frågor och vinn ett presentkort!

Vi vill höra hurdana behov och önskemål du har när det gäller gymnasiets kommande läromedel. För oss är det viktigt att våra material och tjänster stöder din undervisning på ett så bra sätt som möjligt även i framtiden.

Svara på frågorna senast den 15 december 2019 så deltar du i utlottningen av ett presentkort på 50 euro till Otavas bokhandel.