Työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen

Työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen

Toimintaympäristön muuttuessa johtamisen merkitys kasvaa ja yhteisöllisen toimintakulttuurin ja työyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen on johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Jaettu johtajuus, tiimimäinen tapa tehdä työtä sekä tiimien itse- ja yhteisohjautuvuus tarjoavat koko työyhteisölle mahdollisuuden kehittää osaamistaan 

 

Johtamisen uudistaminen on samalla vahvasti myös toimintakulttuurin uudistumistaYhteisöllinen ja vahvan toimintakulttuurin kehittäminen alkaa nykytilan määrittelystä, tavoitteiden asettamisesta sekä yhteisistä pelisäännöistä sopimisesta. Vahvan toimintakulttuurin luominen tulisi olla jokaisen työyhteisön tavoitteena. 

 

Tutustu palveluihimme alla.

Yhteistoiminnallisuus

Miten syntyy vahva yhteisöllinen toimintakulttuuri?  

Vahva toimintakulttuuri rakentuu parhaiten yhdessä tehden. Toimiva yhteisöllisyys on voimavara, joka helpottaa päätöksentekoa, vaikeiden asioiden läpikäyntiä ja ratkaisujen löytämistä. Yhteisöllisen ja vahvan toimintakulttuurin luominen on haastavaa, mutta mahdollista.  

Toimintakulttuuria on mahdollista kehittää tavoitteellisesti ja haluttuun suuntaan. Nykytilan ja tahtotilan määrittelyllä varmistetaan, että kehityksen suunta on oikea. Toimintakulttuurin kestävä muutos edellyttää uudenlaista johtajuutta. Digitaalisen johtajuuden ja teknologian hyödyntämisen lisäksi tarvitaan osallistavaa ja suuntaa näyttävää johtamisen viestintää. Olemme siirtymässä hierarkkisen ja yksisuuntaisen johtamisen kulttuurista osallistavan ja yhteiseen päämäärään sitouttavan johtamisen aikakauteen. 

 

Työyhteisön pelikirja -valmennus

Kuvaus

Rakenna koulusi uutta toimintakulttuuria Työyhteisön pelikirja -valmennuksen avulla. Pelikirjan avulla luot juuri sinun koulusi toimintakulttuuriin sopivia yhteistyön malleja. Yhteistoiminnallisesti sovittuihin pelisääntöihin on kaikkien yhteisön jäsenten helppo sitoutua. Valmennuksen keskeiset tavoitteet suunnitellaan yhdessä etukäteen.   

Sisältö

Ennen työpajaa valmennukseen osallistuville on ennakkotehtävä. Valmennuksen aikana koostetaan yhteiseen pelikirjaan pelisäännöt mm. yhteisistä suunnittelukäytänteistä ja vastuista, osaamisen jakamisesta, resurssien käytöstä oppitunneilla sekä yhtenäisistä teknologian käytön periaatteista. Valmennuksen kesto on 2 valmennuspäivää (46h / krt) + ennakkotehtävä. Valmennus on tarkoitettu koko työyhteisölle

Tavoitteet

 • rakentaa koulun toimintakulttuuriin pysyvä muutos kohti tehokkaampaa yhdessä tekemistä
 • rohkaista avoimeen keskusteluun, jakamisen kulttuuriin ja teknologian hyödyntämiseen
 • sitoutua koko työyhteisön pelikirjaan.

Tiimin pelikirja -valmennus

Kuvaus

Tue ja kasvata opettajatiimiesi yhteisopettajuutta tiimin pelikirjan avulla. Tiimin pelikirja -valmennuksessa opettajatiimit pääsevät keskustelemaan avoimesti ja luomaan ohjatusti juuri tiimilleen sopivia yhteistyön ja yhteisopetuksen malleja. Yhteistoiminnallisesti sovittuihin pelisääntöihin on tiimin jäsenten helppo sitoutua. 

Sisältö

 

Ennen työpajaa valmennukseen osallistuville on ennakkotehtävä. Valmennuksen aikana tiimit sopivat ja koostavat tiimin pelikirjaan ohjatusti mm. yhteiset suunnittelukäytänteet, yhteiset oppitunti- ja arviointikäytänteet, käytettävät yhteisopetuksen mallit sekä oppimisessa käytetyn teknologian periaatteet.  Valmennuksen kesto on 4–6 h + ennakkotehtävä ja se on tarkoitettu joko kaikille tai osalle koulun tiimeistä.

 

Tavoitteet

 

 • rakentaa tiimin toimintakulttuuriin pysyvä muutos kohti toimivaa yhteisopetusta
 • rohkaista avoimeen keskusteluun, jakamisen kulttuuriin ja teknologian hyödyntämiseen
 • sitoutua tiimin pelikirjaan.

Yhteisopetuksen mallit ja vaiheet -valmennus

Kuvaus

Valmennuksen avulla muutat pysyvästi koulusi toimintakulttuuria. Yhteisopetuksen vaiheistetun polun ja yhteistä suunnittelua ohjaavan mallipohjan avulla työyhteisön vuorovaikutus lisääntyy ja yhdessä suunnittelu onnistuu.

Sisältö

Valmennuksen aikana opettajat suunnittelevat ohjatusti tiimeissä yhteisopetuksessa toteutettavan oppimiskokonaisuuden. Valmennuksen työtavat ja mallipohjat ohjaavat dokumentoimaan ja jakamaan yhteisopetuksen hyviä käytänteitä kollegojen kesken. Valmentajien jakamat käytännön kokemukset ja ideat auttavat ottamaan ensimmäisiä askeleita kohti yhteisopettajuutta. Valmennuksen kesto on 4–6 h + ennakkotehtävä.

Tavoitteet

 • lisätä yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta opettajien välillä
 • rohkaista jakamisen kulttuuriin ja yhteiseen suunnitteluun
 • luoda moniulotteinen yhteisopetuksen suunnittelumalli, jossa huomioidaan mm. tavoitteellisen oppimisen suunnittelu, yhteisopetuksen mallit, oppimisen tuki ja yhteistyö arvioinnissa.

Arvioinnin vuosikello -valmennus

Kuvaus

Arvioinnin vuosikello valmennuskokonaisuus tukee pitkäkestoisesti yhtenäisen arviointikulttuurin luomista työyhteisössä, selkeyttää arviointikäytänteitä, lisää yhteistyötä arvioinnissa ja luo yhtenäisiä pelisääntöjä arvioinnin oikeudenmukaisuuden takaamiseksi. Otava tuottaa ajantasaisen arviointitiedon Suomen johtavilta asiantuntijoilta. 

Sisältö

Neljä itseopiskelumoduulia toteutettuna koulun valitsemaan teknologiaympäristöön. Itseopiskelumoduulien tehtävät ohjaavat keskusteluun ja kokemusten ja näkemysten jakamiseen työyhteisössä. Työpajassa ohjataan valmiin mallipohjan avulla luomaan yhteisiä arvioinnin pelisääntöjä koko koululle. Valmennuksen kesto neljä itseopiskelu– & ryhmäkeskustelumoduulia sekä 4 h työpaja koko työyhteisölle.

Tavoitteet

 • päivittää perustiedot arvioinnista OPSin uuden arviointiluvun mukaiseksi 
 • luoda arviointikäytänteiden ja ajatusten jakamiselle malli työyhteisössä 
 • sopia yhteisistä pelisäännöistä arvioinnin oikeudenmukaisuuden takaamiseksi 

Audio: Yhteisöllisyys, jaettu johtajuus ja työyhteisön yhteiset pelisäännöt

Miten rakennat yhteisöllisen ja vahvan toimintakulttuurin? 
 

Audiolla Oppimisen palveluiden liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen puhuu yhteisöllisen toimintakulttuurin johtamisen käytänteistä sekä jaetun johtajuuden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksestä työyhteisölle. Vahvan toimintakulttuurin rakentamisessa myös teknologian hyödyntäminen toiminnan tehokkaassa suunnittelussa ja viestinnässä on oleellista. 

Rehtori: Mitä koulusi tarvitsee?

 • Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.