Asiakastarinat

Olemme tuottaneet asiakkaidemme tarpeisiin useita valmennuksia, esimerkiksi johtoryhmä- ja yhteisopettajuusvalmennuksia. Lisäksi olemme auttaneet kouluja monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotossa sekä teknologisissa ratkaisuissa. Lue muutamia asiakastarinoitamme.

Johtaminen

Johtamismallin uudistaminen toiminnan kasvaessa

Johtamismallin uudistaminen toiminnan kasvaessa

 • Tarve: Koulun kasvaessa voimakkaasti myös johtamisen käytänteitä ja johtamismallia oli tarpeen uudistaa. Tiimivastaavien roolit ja vastuut tarvitsivat tarkennuksia itseohjautuvuuden ja jaetun johtamisen lisääntyessä. Yhteisten toimintasuunnitelmien seuranta edellytti myös muutoksia koulun johtoryhmän käytänteisiin. 
 • Ratkaisu: Johtamisen vuosikello-palvelun kautta rakennettiin yhdessä koulun tiimivastaavien ja johtoryhmän kanssa uudenlainen johtamisen malli, joka mahdollistaa nopeamman ja avoimemman päätöksenteon, mutta samalla ohjaa tiimejä luomaan omaan arkeen parhaiten sopivat, yhteiset käytänteet. 
 • Mitä tehtiin: Prosessi alkoi johtoryhmän haastatteluilla, joiden pohjalta fasilitoitiin uuteen yksikköön yhteiset pelisäännöt, työyhteisön pelikirjamuodossa. Seuraavassa vaiheessa tarkennettiin johtoryhmän jäsenten ja tiimivastaavien rooleja ja vastuita sekä valmennettiin tiimivastaavat uudenlaisen toimintasuunnitelman käyttöönottoon. Kokonaisuus kesti eri vaiheineen noin 12 kk. Jatkossa digitaalisella valmennuksella ja työnteon tuella on isompi rooli.
 • Palautetta asiakkaalta:
  • “Yhteistyö toimi hyvin ja vastasi koulumme strategiassa asetettuja tavoitteita. Saavutimme omat tavoitteemme nopeammin ja oma näkemyksemme jaetusta johtajuudesta vahvistui kerralla.” Rehtori Kalle Komulainen, Metsokankaan koulu, Oulu 

 

Työyhteisön kehittäminen

Uusi toimintakulttuuri syntyy yhteistoiminnallisesti

Uusi toimintakulttuuri syntyy yhteistoiminnallisesti

 • Tarve: Koulun muuttaessa uusiin tiloihin koulun johto halusi varmistaa, että oppiminen tapahtuu uudessa ympäristössä mahdollisimman yhteisöllisesti ja tehokkaasti. 
 • Ratkaisu: Kahden lukuvuoden mittainen oppimisen vuosikello, jonka rakensimme yhdessä koulun johtoryhmän kanssa. Vuosikellon aikana loimme yhteistoiminnallisin menetelmin pelisäännöt koko koululle ja jokaiselle koulun yhteisopetustiimillleYhteistoiminnallisesti luotuihin pelisääntöihin on kaikkien yhteisön jäsenten helppo sitoutua.
 • Miten tehtiinYhteiset pelisäännöt koottiin koulun ja tiimin uuden toimintakulttuurin pelikirjoihin, joita työstettin lähi- ja etävalmennuksissa Otavan kokeneiden valmentajien ohjauksessa. Tärkeintä pitkäkestoisessa valmennuksessa olivat opettajatiimien käymät keskustelut, itse työstettyyn pelikirjaan on helppo sitoutua.
 • Palautetta asiakkaalta: 
  • “Innostavia valmentajia! Kouluttajat opetustyössä mukana, kiinni arjessa.”
  • “Pienet tiimit ovat hyvä juttu, siten tulee enemmän keskustelua. Keskustelu on tosi tärkeää muutoksessa. Olemme saaneet positiivista palautetta.
Yhteisopetus toteutuu vaiheittain ja käytännön mallien avulla 

Yhteisopetus toteutuu vaiheittain ja käytännön mallien avulla 

 • Tarve: Koulussa haluttiin lisätä ja kehittää yhteistyötä opettajien välillä. Osa opettajista teki jo onnistunutta ja innostavaa yhteistyötä, joten osaamisen jakaminen koko työyhteisöön oli toivottavaa. 
 • Ratkaisu: Selkeästi vaiheistettu yhteisopetuksen polku ja suunnittelua ohjaava yhteisopetuksen mallipohja helpottivat yhteistyön aloittamista. Yhteisopetuksen mallien runsaus tuli selkeästi esiin valmentajien käytännönläheisissä esimerkeissä: jokaiselle löytyy sopiva tapa toteuttaa yhteisopetusta. 
 • Mitä opittiinValmennuksessa käytetyt mallit ja pohjat yhtenäistivät ja ohjasivat dokumentoimaan ja jakamaan oppimisen hyviä käytänteitä kollegojen kesken. Valmentajien omat kokemukset auttoivat kaikkia ottamaan ensimmäisiä askeleita kohti yhteisopettajuutta. 
 • Palautetta asiakkaalta: 
  • Ensimmäinen koulutus, missä tuli itselle sellainen olo, että minä osaan ja olen aika hyväkin. Usein tulee vain suunnaton osaamattomuuden ja ehtimisen tuska.” 
  • “Marraskuu ei ole paras koulutusaika, mutta hyvin meni, koska kouluttajien asenne oli kohdallaan.” 
Onnistunut yhteisopetus edellyttää keskustelua ja yhteisiä pelisääntöjä  

Onnistunut yhteisopetus edellyttää keskustelua ja yhteisiä pelisääntöjä  

 • Tarve: Koulu halusi yhtenäistää tiimien yhteisopetuksen käytänteitä ja luoda malleja, jotka sopivat oman koulun toimintaympäristöön.  
 • RatkaisuKaksi koulun tiimiä loi yhteistoiminnallisin menetelmin tiimin pelikirjat, joissa sovittiin tiimin yhteisistä periaatteista ja käytännöistä kokeneiden yhteisopettajavalmentajien ohjauksessa. 
 • Mitä hyötyä: Kaksi valmennukseen osallistunutta tiimiä toivat pelikirjamallin koulun muiden tiimien käyttöön ja näin yhteisopetuksen mallit ja hyvät käytänteet jalkautuvat koko työyhteisöön. 
 • Palautetta asiakkaalta 
  • Pidin erityisesti käytännönläheisestä osasta sekä siitä, että annettiin aikaa keskustella.” 
  • Jos koulun johto sitoutuu tähän, meillä opettajilla ei osalla ei ole mitään ongelmaa lähteä toteuttamaan.” 
Arvioinnin pelisäännöt yhtenäisiksi vuosikellon avulla

Arvioinnin pelisäännöt yhtenäisiksi vuosikellon avulla

 • Tarve: Koulu halusi selkeyttää arviointikäytänteitä, lisätä yhteistyötä arvioinnissa ja luoda yhtenäisiä pelisääntöjä arvioinnin oikeudenmukaisuuden takaamiseksi.
 • Ratkaisu: Koulun opettajille tehtiin laaja ennakkokysely arviointikäytänteistä ja arvioinnissa mietityttävistä asioista. Laadimme koulun kanssa vuosikellomaisen etenemisen arviointikäytäntöjen kehittämiselle. Vuoden aikana Teams-ympäristössä opettajat keskustelivat arvioinnista eri näkökulmista ja jakoivat kokemuksia Otavan valmennusmoduulien pohjalta. Keväällä Arvioinnin pelikirja -työpajassa opettajat loivat valmennusten pohjalta yhteisiä tavoitteita ja ohjeita arvioinnille.
 • Teams-valmennuksen hyödyt: Pitkäkestoinen valmennus toi monitahoista aihetta esiin pienissä itseopiskeltavissa moduuleissa, joita opettajat saivat käydä läpi heille sopivana ajankohtana. Opettajat keskustelivat arvioinnista tiimeissä aiempaa enemmän. Samalla harjoiteltiin Teamsin käyttöä työyhteisössä.

Uutta ajattelua oppimiskulttuuriin

Ilmastonmuutos-MOK: ajankohtaista asiaa ja uutta oppimiskulttuuria

 • Tarve: Kunta halusi toimivan, laaja-alaisia taitoja ja teknologiaa hyödyntävän monialaisen oppimiskokonaisuuden, joka kannustaa opettajija oppilaita yhteistyöhön ja luoviin ratkaisuihin. 
 • Ratkaisu: Ilmastonmuutos-MOK on ajankohtainen ja nuoria kiinnostava kokonaisuusjoka vahvistaa osallisuutta ja ohjaa vaikuttamaan. Valmennukset auttoivat toteutuksen pedagogisessa suunnittelussa ja materiaalien käyttöönotossa.  
 • Paikallinen vaikuttaminenValmennuksessa suunniteltiin, miten lähiseudun toimijoita osallistetaan mukaan ilmastoviikolle. Viikko huomioitiin laajasti paikallisessa mediassa ja tavoitteessa onnistuttiin.  

 

Lue lisää:

TVT-OPS arkeen monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla

TVT-OPS arkeen monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla

 • Tarve: Kunta halusi varmistaa oppilaiden TVT-taitojen systemaattisen kehittymisen.  
 • Ratkaisu: Yhdistämällä TVT-OPS:in monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin eri ikäiset oppilaat pääsivät systemaattisesti hyödyntämään opittavia TVT-taitoja tutkivan oppimisen projekteissa.  
 • Miten: Kunnan kehittäjäopettajia tuettiin suunnittelutyössä Otavan vetämissä työpajoissa. Otava vastasi monialaisten oppimiskokonaisuuksien lopullisesta toteutuksesta. Opettajat saivat kattavat ohjeet sekä käyttöönottoa tukevat valmennukset oppimiskokonaisuuden läpivientiin. 
 • Palautetta asiakkaalta: 
  • ”Saimme omaan digitaaliseen oppimisympäristöömme kolme toiveidemme mukaista monialaista oppimiskokonaisuutta, joihin integroimme yhdessä myös TVT-opsimme keskeisimmät taitotavoitteet.”
  • ”Otava onnistui hyvin opettajiemme osallistamisessa prosessin eri vaiheissa. Lopputuloksena saimme juuri meille sopivat työkalut ja oppimiskokonaisuudet laaja-alaisten taitojen systemaattiseen harjoittamiseen.”

 

 

Arjen automatisaatio: STEAM-ajattelua ja opettajien yhteistyötä

 • Arjen automatisaatio on STEAM-ajattelua tukeva ja eri tieteiden välistä ajattelutapaa lisäävä oppimiskokonaisuus. Kokonaisuus suunniteltiin koulun makersspace-ympäristöä pedagogisesti hyödyntäväksi. 
 • Tarve: Saada opettajat mukaan uudenlaiseen tekemiseen vaiheittain etenevän ja ohjeistetun materiaalin avulla. Lisätä opettajien välistä yhteistyötä.  
 • Ratkaisu: Vaiheittain etenevä ja helposti käyttöön otettava oppilaan työkirja toteutettiin asiakkaan teknologiaympäristöön. Selkeät tehtävänannot, ohjevideot ja opettajan opas helpottivat STEAM-ajattelun ottamista osaksi omaa opetusta sekä opettajien välisen yhteistyön suunnittelua.

 

Lue lisää:

 

Tutustu lisäksi:

Pedagogista palvelumuotoilua sidosryhmille

Otavan monialainen oppimiskokonaisuus: Jyväskylän yliopiston OKL suosittelee

 • Otavan monialainen, oppijoiden hyvinvointiin keskittyvä Terve elämä -oppimiskokonaisuus yhdistää projektioppimista ja tutkivaa oppimista.
 • Tarve: Jyväskylän yliopiston OKL:n Ula-verkosto halusi kouluttaa opettajaopiskelijoitaan suunnittelemaan ja vetämään monialaisia oppimiskokonaisuuksia nykyaikaisessa teknologiaympäristössä. 
 • Ratkaisu: Jyväskylän yliopiston OKL sai käyttöönsä Otavan Terve elämä -oppimiskokonaisuuden. Opettajaopiskelijat valmennettiin tutkivan oppimisen projektimalliin etävalmennuksella ja itseopiskelumateriaalilla.

 

 • Ehdottomasti suosittelemme tätä tai vastaavia projekteja kouluille. Materiaali on kokonaisuutena luova ja rohkea avaus sekä multimodaalisuudessaan että tutkivan oppimisen mallintamisessa. 

  

Lue lisää: 

Yhteistyötä empaattisemman tulevaisuuden takaamiseksi

Yhteistyötä empaattisemman tulevaisuuden takaamiseksi

 • Empatiatähdet on toteutettu yhdessä Empatiapakkaus.fi-verkoston kanssa, sidosryhminä mm. Microsoft Finland, Hill+Knowlton ja Get Jenny. 
 • Tarve: Empatiapakkaus-sivustolle toivottiin opettajille helposti käyttöön otettavaa oppimiskokonaisuutta, joka monipuolisesti lisää oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kokonaisuus tukee Empatiapakkaus-sivuston tavoitetta lisätä empaattista käytössä erityisesti netissä.
 • Ratkaisu: Alakouluille suunnattu Empatiatähdet-oppimiskokonaisuus tarjoaa tehtäviä ja tekemistä jopa 20 oppitunniksi. Oppimiskokonaisuus on toteutettu Microsoftin oppilaitossovelluksilla.
 • Empatiatähdet on maksuttomasti ladattavissa kaikille käyttäjille 15.11.2020 saakka. 

 

Lue lisää:

Tila 2030 innostaa tutustumaan tulevaisuuden ammatteihin

Tila 2030 innostaa tutustumaan tulevaisuuden ammatteihin

 • Tila 2030 on yhdessä kiinteistö- ja rakentamisalan liittojen kanssa toteutettu pedagogisesti laadukas ja opetussuunnitelmaa noudattava oppimiskokonaisuus yläkouluille. Kokonaisuus tukee tutkivan oppimisen mallia ja harjoittaa tulevaisuuden taitoja. 
 • Tarve: Rakentamis- ja kiinteistöalan tavoite innostaa nuoret tutustumaan alan monipuolisiin mahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa. 
 • Ratkaisu: Avoin ja ilmainen oppimiskokonaisuus, jonka avulla oppilaat voivat kokeilla eri rooleja ja ymmärtävät, miten monenlaista osaamista tarvitaan rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.
 • Tutustu osoitteessa: www.tila2030.fi

 

Lue lisää:

Lakeuden Etappi Oy, toiminnallista ympäristökasvatusta Etelä-Pohjanmaan kouluille  

Lakeuden Etappi Oy, toiminnallista ympäristökasvatusta Etelä-Pohjanmaan kouluille  

 • Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen –monialainen oppimiskokonaisuus on toteutettu yhdessä Lakeuden Etappi Oy:n kanssa Etelä-Pohjanmaan yläkoulujen ympäristökasvatuksen ja jäteneuvonnan materiaaliksi.  
 • TarveKouluille suunnatusta jäte– ja ympäristöneuvonnasta haluttiin tehdä oppilaita aktivoivaa, toiminnallista ja opetussuunnitelmaa tukevaa toimintaa, jonka avulla myös Lakeuden Etapin neuvontatyötä pystyttiin skaalaamaan.   
 • Ratkaisu: Yläkouluille suunnattua oppimiskokonaisuutta voi hyödyntää yksittäisten oppituntien tai jopa viikon tarpeeksi. Etelä-Pohjanmaan koulut voivat tilata oppimiskokonaisuuden käyttöönsä osoitteesta https://www.etappi.com/oppimiskokonaisuus/. 

 

 • “Kiva digitaalinen aineisto, jossa erilaisia teemoja, joista voi valita. Materiaali suunniteltu oppilaslähtöisesti uuden opetussuunnitelman hengessä.” 

Rehtori: Mitä koulusi tarvitsee?

 • Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.