Valmennuspalvelut

Otavan valmennustarjonta vastaa tulevaisuuden koulun tarpeisiin.  Valmennuksia on niin koulun yhteistyön lisäämiseen, johtoryhmätyöskentelyn tehostamiseen kuin oppimiskulttuurin kehittämiseen. Tutustu tarjontaamme ja pyydä tarjous! 

Johtaminen

Johtamisen vuosikello - koulun johtamismallin kokonaisvaltainen uudistaminen

Johtamisen vuosikello - koulun johtamismallin kokonaisvaltainen uudistaminen

Kuvaus: Fasilitoidun ja digitaalisesti tuetun valmennuksen aikana koulun johtoryhmä ja tiimivastaavat mallintavat ja määrittelevät yhdessä jaetun johtajuuden käytänteet. Prosessi sopii hyvin mm. yhtenäiskouluille ja isommille yksiköille, joissa koulun toiminta- ja johtamiskulttuuria halutaan kehittää vahvempaan ja yhteisöllisempään suuntaan.

 

Kuuntele lisää aiheesta 

 

Sisältö: Valmennus alkaa rehtorin ja johtoryhmän haastatteluilla, jonka jälkeen jokainen osallistuja saa ennakkovalmistautumisen tueksi itseopiskelumoduulin. Aloitustyöpajassa mallinnetaan nykytilan kehittämiskohteet ja tulevaisuuden tahtotila jaetun johtamisen käytänteille.

Kesto: Lähivalmennusten kesto on 3-6 tuntia / kerta ja valmennuskokonaisuus vaihtelee muutamasta kuukaudesta kokonaiseen lukuvuoteen. Lähitapaamisia on prosessin aikana 4-5 ja digivalmennukset tukevat itsenäistä työskentelyä koko valmennuksen ajan.

 Tavoitteet:

 • rakentaa koululle kestävä jaetun johtamisen malli (roolit, vastuut, yhteinen tapa toimia)
 • rohkaista tiimivastaavia ja tiimien vetäjiä hyödyntämää osallistavia johtamismalleja
 • kehittää digitaalista johtajuutta ja hyödyntää teknologiaa johtamisen tukena.
Jaettu johtajuus arjessa: koulun tiimimallin kehittäminen

Jaettu johtajuus arjessa: koulun tiimimallin kehittäminen

Kuvaus: Valmennuksen aikana koulun tiimivastaavat mallintavat ja määrittelevät jaetun johtajuuden käytänteet yhdessä. Teknologian ja digitaalisen johtamisen hyvät käytänteet huomioidaan osana työskentelyä.

 

Kuuntele lisää aiheesta:

 

Sisältö: Prosessi alkaa rehtorin ja tiimivastaavien haastatteluilla, jonka jälkeen osallistujat valmistautuvat ennakkoon itseopiskelumoduulin avulla. Aloitustyöpajassa tutustutaan tiimien johtamisen perusteisiin (roolit, vastuu, yhteiset pelisäännöt) ja niiden suunnittelukäytänteisiin. Valmiit mallit, osaamisen jakaminen ja kokeneiden valmentajien hyvät käytänteet auttavat oman työn kehittämistä.

Kesto: Kokonaisuus sisältää 2-3 teemoitettua valmennuspäivää, joiden kesto on 3-6 h / kerta. Valmennukset toteutetaan muutaman kuukauden tai lukuvuoden aikana. Lähivalmennusten lisäksi digivalmennuksia itseopiskelumoduulein.

Tavoitteet:

 • rakentaa koululle kestävä jaetun johtamisen malli (roolit, vastuut, yhteinen tapa toimia)
 • tukea ja rohkaista tiimivastaavia ja tiimien vetäjiä osallistavaan johtamiseen
 • kehittää oman tiimin suunnittelukäytänteitä ja johtamiskulttuuria
 • varmistaa oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin rakentaminen (esim. MOKien kautta).

Työyhteisön kehittäminen

Yhteistyön pelikirja koulullesi

Yhteistyön pelikirja koulullesi

Tiedot: 2 valmennuspäivää (46h / krt) + ennakkotehtävä, valmennus on koko työyhteisölle

Kuvaus: Rakenna koulusi uutta toimintakulttuuria Yhteistyön pelikirja -valmennuksen avulla. Pelikirjan avulla luot juuri sinun koulusi toimintakulttuuriin sopivia yhteistyön malleja. Yhteistoiminnallisesti sovittuihin pelisääntöihin on kaikkien yhteisön jäsenten helppo sitoutua. Valmennuksen keskeiset tavoitteet suunnitellaan yhdessä etukäteen.   

Sisältö: Ennen työpajaa ennakkotehtävä valmennukseen osallistuville. Valmennuksen aikana koostetaan yhteiseen pelikirjaan pelisäännöt mm. yhteisistä suunnittelukäytänteistä ja vastuista, osaamisen jakamisesta, resurssien käytöstä oppitunneilla sekä yhtenäisistä teknologian käytön periaatteista. 

Tavoitteet:

 • rakentaa koulun toimintakulttuuriin pysyvä muutos kohti tehokkaampaa yhdessä tekemistä  
 • rohkaista avoimeen keskusteluun, jakamisen kulttuuriin ja teknologian hyödyntämiseen 
 • sitoutua koko työyhteisön pelikirjaan.
Yhteisopetuksen pelikirja tiimeille

Yhteisopetuksen pelikirja tiimeille

Tiedot: kesto: 4–6 h + ennakkotehtävä, kaikki tai osa koulun tiimeistä

Kuvaus: Tue ja kasvata opettajatiimiesi yhteisopettajuutta Yhteisopetuksen pelikirjan avulla. Pelikirja-valmennuksessa opettajatiimit pääsevät keskustelemaan avoimesti ja luomaan ohjatusti juuri tiimilleen sopivia yhteistyön ja yhteisopetuksen malleja. Yhteistoiminnallisesti sovittuihin pelisääntöihin on tiimin jäsenten helppo sitoutua. 

Sisältö: Ennen työpajaa ennakkotehtävä valmennukseen osallistuville. Valmennuksen aikana tiimit sopivat ja koostavat tiimin pelikirjaan ohjatusti mm. yhteiset suunnittelukäytänteet, yhteiset oppitunti- ja arviointikäytänteetkäytettävät yhteisopetuksen mallit sekä oppimisessa käytetyn teknologian periaatteet.  

Tavoitteet:

 • rakentaa tiimin toimintakulttuuriin pysyvä muutos kohti toimivaa yhteisopetusta 
 • rohkaista avoimeen keskusteluun, jakamisen kulttuuriin ja teknologian hyödyntämiseen 
 • sitoutua tiimin pelikirjaan. 
Yhteisopetuksen vaiheet ja mallit

Yhteisopetuksen vaiheet ja mallit

Tiedot: kesto 4–6 h + ennakkotehtävä

Kuvaus: Valmennuksen avulla muutat pysyvästi koulusi toimintakulttuuria. Yhteisopetuksen vaiheistetun polun ja yhteistä suunnittelua ohjaavan mallipohjan avulla työyhteisön vuorovaikutus lisääntyy ja yhdessä suunnittelu onnistuu.

Sisältö: Valmennuksen aikana opettajat suunnittelevat ohjatusti tiimeissä yhteisopetuksessa toteutettavan oppimiskokonaisuuden. Valmennuksen työtavat ja mallipohjat ohjaavat dokumentoimaan ja jakamaan yhteisopetuksen hyviä käytänteitä kollegojen kesken. Valmentajien jakamat käytännön kokemukset ja ideat auttavat ottamaan ensimmäisiä askeleita kohti yhteisopettajuutta.

Tavoitteet:

 • lisätä yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta opettajien välillä
 • rohkaista jakamisen kulttuuriin ja yhteiseen suunnitteluun
 • luoda moniulotteinen yhteisopetuksen suunnittelumalli, jossa huomioidaan mm. tavoitteellisen oppimisen suunnittelu, yhteisopetuksen mallit, oppimisen tuki ja yhteistyö arvioinnissa.
Arvioinnin vuosikello 

Arvioinnin vuosikello 

Tiedot: Neljä itseopiskelu & ryhmäkeskustelumoduulia4 h työpaja koko työyhteisölle 

Kuvaus: Arvioinnin vuosikello valmennuskokonaisuus tukee pitkäkestoisesti yhtenäisen arviointikulttuurin luomista työyhteisössä, selkeyttää arviointikäytänteitä, lisää yhteistyötä arvioinnissa ja luo yhtenäisiä pelisääntöjä arvioinnin oikeudenmukaisuuden takaamiseksi. Otava tuottaa ajantasaisen arviointitiedon Suomen johtavilta asiantuntijoilta. 

Sisältö: Neljä itseopiskelumoduulia toteutettuna koulun valitsemaan teknologiaympäristöön. Itseopiskelumoduulien tehtävät ohjaavat keskusteluun ja kokemusten ja näkemysten jakamiseen työyhteisössä. Työpajassa ohjataan valmiin mallipohjan avulla luomaan yhteisiä arvioinnin pelisääntöjä koko koululle. 

Tavoitteet: 

 • päivittää perustiedot arvioinnista OPSin uuden arviointiluvun mukaiseksi 
 • luoda arviointikäytänteiden ja ajatusten jakamiselle malli työyhteisössä 
 • sopia yhteisistä pelisäännöistä arvioinnin oikeudenmukaisuuden takaamiseksi 

Uutta ajattelua oppimiskulttuuriin

Valmis monialainen oppimiskokonaisuus sujuvasti käyttöön 

Valmis monialainen oppimiskokonaisuus sujuvasti käyttöön 

Tiedot: kesto 4 h, osallistujamäärä 10‒15 tiiminvetäjää

Kuvaus: Ota monialaisuus helposti ja vaivattomasti käyttöön Otavan valmiin oppimiskokonaisuuden ja valmennuksen avulla. Valitse kouluasi kiinnostava oppimiskokonaisuuden teema. MOK-valmennus tukee uuden toimintakulttuurin mukaista yhteissuunnittelua ja koulun teknologian käyttöä oppimistilanteissa. 

Sisältö: Valittu MOK-aineisto koulun teknologiatoteutuksella. Valmennuksessa johdanto monialaisuuteen, valittuun kokonaisuuteen perehtyminen, materiaalin käyttöönotto ohjatusti, monialaisen viikon opetuksen suunnittelu 

Tavoitteet:  

 • ymmärtää Otavan monialaisten oppimiskokonaisuuden pedagoginen malli ja saada yleiskuva valitusta oppimiskokonaisuudesta 
 • suunnitella tiimeittäin opetuksen toteutusta
 • saada vinkkejä ja tukea teknologian pedagogiseen käyttöön 

 

Tutustu valmiisiin oppimiskokonaisuuksiin: Otavan valmiit oppimiskokonaisuudet -esitys ja Monialaista oppimista onnistuneesti -pdf.

Monialainen oppimiskokonaisuus oppimisprosessin suunnittelutyötä tukemassa 

Monialainen oppimiskokonaisuus oppimisprosessin suunnittelutyötä tukemassa 

Tiedot: kesto 4 h + ennakkotehtävä, osallistujamäärä 48 kehittäjäopettajaa

Kuvaus: MOK-valmennus tukee uuden toimintakulttuurin mukaista yhteissuunnittelua ja koulun teknologian käyttöä oppimistilanteissa. Valmennuksessa opettajat saavat työkaluja ja valmiin pohjan OPS:in mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen. Otavan valmentajat tukevat koulun tavoitteiden mukaisen kokonaisuuden suunnittelussa.  

Sisältö: Ennen työpajaa ennakkotehtävä opettajatiimille. Työpajassa johdanto monialaisuuteen ja tulevaisuustaitojen harjoittamiseen, oppimiskokonaisuuden tavoitteiden asettaminen ja etenemisen lukitseminen, käsikirjoituspohjan käyttöönotto ohjatusti 

Tavoitteet 

 • ymmärtää Otavan monialaisten oppimiskokonaisuuden pedagoginen malli  
 • suunnitella omalle koululle oppimisprosessin tavoitteet ja eteneminen  
 • saada työkalut oppimisprosessin suunnitteluun ja kokonaisuuden käsikirjoittamiseen tiimissä 

 

Tavoitteista toimintasuunnitelmaksi

Oppimisen vuosikello ja osaamisen kehittäminen

Oppimisen vuosikello ja osaamisen kehittäminen

 • Oppimisen vuosikellon avulla teet opettajien osaamisen kehittämisen lukuvuosisuunnittelun helpoksi.
 • Valmennusten avulla saat tehokkaita ja konkreettisia työvalineitä toimintakulttuurin muutoksen läpivientiin.
 • Valitse teemat, jotka soveltuvat juuri sinun koulusi tarpeisiin, teemoja ovat esimerkiksi työyhteisön hyvinvointi, yhteistyön pelikirja, yhteisopetuksen mallit ja vaiheet, arviointi ja monialaiset oppimiskokonaisuudet.
 • Valmennukset koostuvat ennakkotehtävistä, verkkovalmennuksista, lähivalmennuksista, toiminnallisista osuuksista ja reflektoinneista. Valmennukset toteutetaan koulun teknologiaympäristöä tehokkaasti hyödyntäen.
 • Yhdessä asiantuntijoiden kanssa hiotut valmennukset auttavat varmistamaan osaamisen.
 • Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Rehtori: Mitä koulusi tarvitsee?

 • Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.