Varmasti uuteen LOPSiin!

Lukion uusi opetussuunnitelma astuu voimaan elokuussa 2021. Myös meillä Otavalla LOPS21-työ on käynnistynyt! Täällä jaamme ajankohtaista tietoa lukion uudesta opetussuunnitelmasta ja kerromme viimeisimpiä kuulumisia LOPS21-työstämme.

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutukset Otava Oppimisen palveluiden asiakastilaisuuksiin

Olemme seuranneet koronavirustilanteen etenemistä Suomessa ja maailmalla tiiviisti. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Kustannusosakeyhtiö Otavan toimintaa ohjaa vastuullisuus, ja tästä syystä olemme päättäneet perua kaikki Oppimisen palveluiden asiakastilaisuudet mukaan lukien LOPS21-tilaisuudet kevään 2020 osalta.

Artikkelit

Tulevaisuuden lukio rakennetaan yhdessä

”Kun opettaja ja opiskelija saavat käyttöönsä sisällöt, joiden ajantasaisuus ja pedagoginen toimivuus on varmistettu laajan ammattilaisjoukon yhteistyöllä, voidaan kouluissa keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin: opettamiseen, oppimiseen ja yhteisiin kohtaamisiin.”

Lukion liiketoimintapäällikkömme Eeva Lahdenmäki kertoo, kuinka Otavalla on valmistauduttu lukion uuteen opetussuunnitelmaan ja mitkä teemat ovat nousseet esille opettajien, rehtoreiden ja oppikirjailijoiden kanssa keskusteltaessa.

Otavalta tulossa uuden LOPSin mukaista materiaalia jokaiseen moduuliin

Otava tarjoaa jatkossakin opetussuunnitelman mukaiset sisällöt kaikkien oppiaineiden jokaiseen moduuliin. Moduulien yhdistäminen tapahtuu paikallisesti, joten materiaalit laaditaan siten, että monenlaiset yhdistelmät ovat mahdollisia – käyttää koulu sitten printtiä tai digiä.
Meiltä on tulossa uuden LOPSin mukaista materiaalia seuraaviin oppiaineisiin:
 • Suomen kieleen ja kirjallisuuteen
 • Vieraisiin kieliin (englantiin, ruotsiin, saksaan, ranskaan, espanjaan ja venäjään)
 • Matematiikkaan
 • Fysiikkaan ja kemiaan
 • Historiaan ja yhteiskuntaoppiin
 • Biologiaan ja maantieteeseen
 • Uskontoon, psykologiaan ja filosofiaan

LOPS 2021 pähkinänkuoressa

Laaja-alainen osaaminen

 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet.
 • Laaja-alainen osaaminen korostaa vastuullisen vaikuttamisen ja elämänhallinnan taitoja.
 • Laaja-alaista osaamista kehitetään lukion kaikkien opintojaksojen aikana.

Modulaarisuus ja oppiaineiden yhdistäminen

 • Lukion kurssit muuttuvat opintopisteiksi.
 • Sisällöt järjestetään LOPSin perusteissa 1–3 opintopisteen moduuleiksi.
 • Moduuleista kootaan kouluissa opintojaksot.
 • Koulu saa itse päättää opintojaksojen laajuuden.
 • Koulu voi yhdistää samaan opintojaksoon eri oppiaineiden moduuleja.

Opiskelun tuki

 • Opiskelijat saavat entistä kattavampaa opinto-ohjausta.
 • Lukiossa tarjotaan aiempaa enemmän erityistä tukea sitä tarvitseville.
 • Lukiot tekevät yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa ja ohjaavat opiskelijaa jatko-opintopaikan valinnassa.

Mikä muuttuu eri oppiaineissa?

Suomen kieli ja kirjallisuus

 • Pakollisia moduuleja on kahdeksan. Valtakunnallisia valinnaisia moduuleja on kolme.
 • Moduulit ovat laajuudeltaan joko 1 tai 2 opintopistettä.
 • Pakollisten opintojen aikana luetaan vähintään kahdeksan kokonaisteosta. Näistä vähintään yksi on tietokirja.
 • Vuorovaikutusosaamisen näkyvyyttä on lisätty selvästi.
 • Nykykulttuurille ei jatkossa ole omaa kurssia.
 • Yleiset tavoitteet liittyvät vuorovaikutusosaamiseen, tekstien tulkitsemisen taitoihin, tekstien tuottamisen taitoihin sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuden kehittymiseen.

Englanti, A-oppimäärä

 • Lukioenglannin moduulit ovat laajuudeltaan 1, 2 tai 3 opintopistettä, mutta muuten uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • Moduuliajattelu mahdollistaa oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet muiden lukioaineiden kanssa.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat entisestään ja nivotaan entistä tiiviimmin osaksi kurssisisältöjä.
 • Kielitietoisuus ja sen kehittäminen edistävät opiskelijan monikielistä osaamista ja monilukutaitoa ja auttavat hahmottamaan kielten välisiä suhteita.
 • Englanninopintojen aluksi opiskelija tulee tietoiseksi vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan ja laatii, ja myöhemmin täydentää, itselleen kieliprofiilia.
 • Oppimiseen ja opetukseen vaikuttaa käsitys englannista lingua francana globaaleissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei välttämättä ole kenenkään äidinkieli.

Ruotsi, A- ja B1-oppimäärät

 • Pitkän ja keskipitkän ruotsin moduulit ovat laajuudeltaan 1, 2 tai 3 opintopistettä, mutta muuten uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • Moduuliajattelu mahdollistaa oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet muiden lukioaineiden kanssa.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat entisestään ja nivotaan entistä tiiviimmin osaksi kurssisisältöjä.
 • Kielitietoisuus ja sen kehittäminen edistävät opiskelijan monikielistä osaamista ja monilukutaitoa ja auttavat hahmottamaan kielten välisiä suhteita.
 • Ruotsinopintojen aluksi opiskelija tulee tietoiseksi vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan ja laatii, ja myöhemmin täydentää, itselleen kieliprofiilia.

Matematiikan yhteinen moduuli MAY1

 • Moduulin MAY1 sisältö muuttuu. Jatkossa moduuli muodostaa kertaavan ja perusasioita syventävän sillan peruskoulun ja lukion matematiikan välille.

Otavan MAY1 uudistuu uuden LOPSin mukaiseksi.

Katso lukiomatematiikan materiaalien LOPS21-ilmestymisaikataulut >

Pitkä matematiikka

 • Pitkän matematiikan moduulit ovat laajuudeltaan 1, 2 tai 3 opintopistettä.
 • Pitkässä matematiikassa opiskellaan uutena sisältönä talousmatematiikkaa. Tilastoja opiskellaan aiempaa enemmän.
 • Valinnaisessa syventävässä moduulissa on mahdollisuus opiskella ohjelmointia.
 • Vektorilaskennan perusteet on hajautettu: pakollisissa opinnoissa tutustutaan perusteisiin xy-koordinaatistossa ja valinnaisissa opinnoissa syvennetään tietoja xyz-koordinaatistossa.
 • Erilaisia funktioita opiskellaan kahdessa moduulissa erillään derivaatasta. Derivaattaan perehdytään omassa moduulissaan.

Otavan pitkän matematiikan Juuri-sarja uudistuu uuden LOPSin mukaiseksi.

Katso lukiomatematiikan LOPS21-materiaalien ilmestymisaikataulut >

Lyhyt matematiikka

 • Uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • Sisältöjä on selkeytetty, tarkennettu ja muokattu mm. moduulin MAY1 muutoksista johtuen.
 • Talousmatematiikka on jaettu kahteen 1 opintopisteen moduuliin, joista toinen on sisällöltään sama kuin vastaava pitkän matematiikan moduuli.

Otavan lyhyen matematiikan Huippu-sarja uudistuu uuden LOPSin mukaiseksi.

Katso lukiomatematiikan LOPS21-materiaalien ilmestymisaikataulut >

Kemia

 • Kemiassa opiskelijoiden yksilöllistä oppimisprosessia parannetaan.
 • Oppimisprosessia kehitetään hyödyntämällä kemiaan liittyvää pedagogista tutkimusta.
 • Eriyttäminen helpottuu ja tehtäviin tulee eri tasoja.
 • Opiskelijan valmiuksia itsearviointiin kehitetään.
 • Kahden opintopisteen pakolliset moduulit tulevat yhteen kirjaan.
 • Kemian merkityksen ymmärtäminen erilaisissa asiayhteyksissä vahvistuu.

Fysiikka

 • Fysiikassa on kahdeksan moduulia. Kaksi ensimmäistä on yhden opintopisteen ja loput kahden opintopisteen moduuleja.
 • Kaikissa moduuleissa mainitaan temaattisia yhteyksiä, joiden avulla keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella.
 • Opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen on entistä tärkeämpää. Esimerkiksi energiaan perehtyminen jo moduulissa FY2 Fysiikka Ympäristö ja yhteiskunta antaa valmiuksia ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun.
 • Opetussuunnitelmassa korostetaan monipuolisten työtapojen ja kokeellisuuden sekä jatkuvan arvioinnin merkitystä.

Maantiede

 • Uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • GE1 Maailma muutoksessa -kurssia on selkeytetty kattamaan tärkeimpiä globaaleja ilmiöitä. Samalla kurssin riski-painotus poistuu.
 • GE2 ja GE3 kurssin osittainen päällekkäisyys ykköskurssin kanssa on poistettu, mikä antaa lisää aikaa syventyä maantieteellisiin asioihin ja ilmiöihin. Esimerkiksi vulkanismi ja maanjäristykset käsitellään vain GE2 kurssissa.

Biologia

 • Biologiassa on kuusi moduulia, joista kaksi on yhden ja muut kahden opintopisteen laajuisia. Moduulijako vastaa sisällöltään melko lailla nykyistä kurssijakoa, mutta nykyinen BI2-kurssi on jaettu kahdeksi yhden opintopisteen moduuliksi.
 • Sisältöjä on hieman karsittu ja selkeytetty siten, että painopiste on perusasioiden opiskelussa.
 • Opetussuunnitelmassa painotetaan luonnontieteellisen ajattelun kehittämistä kokeellisen työskentelyn kautta kaikissa moduuleissa.
 • Keskeistä on myös tutustuminen biologiseen tutkimukseen ja sen rooliin biologisen tiedon hankinnassa, samoin kuin biotieteiden merkitykseen erilaisten ongelmien ratkaisemisessa, kestävän hyvinvoinnin luomisessa ja uusien innovaatioiden synnyssä.
 • Monipuoliset työtavat, erilaiset oppimisympäristöt sekä yhteydet korkeakouluihin ja työelämään muodostavat keskeisen osan opiskelua kaikissa moduuleissa.

Psykologia

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa: Moduuli 1 on pakollinen, moduulit 2–5 valinnaisia. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Moduulien nimet ovat lähestulkoon samat kuin aiemmat kurssien nimet. Laajasti katsottuna uusi LOPS ei tuo psykologian sisältöihin suuria muutoksia.
 • Moduulien sisällä sisältöjä on kuitenkin jäsennelty uudella tavalla ja niihin on tullut runsaasti tarkennuksia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat entisestään ja nivotaan entistä tiiviimmin osaksi kurssisisältöjä.

Filosofia

 • Uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • Etenkin valinnaisten kurssien sisältöjä on selkeytetty, painotuksia on muokattu ja filosofian ajankohtaisia sovelluskohteita on päivitetty.
 • Opetussuunnitelmassa korostetaan filosofiaa eri tieteenaloja integroivana oppiaineena, joka auttaa hahmottamaan suuria kokonaisuuksia sekä tieteiden välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Moduuliajattelu mahdollistaa oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet muiden lukioaineiden kanssa.

Historia

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostavat historian opiskelun merkitystä.
 • Sisällöissä ei tapahdu suuria muutoksia.
 • Moduulien alkupuolella on enemmän historian tutkimukseen ja historiallisen tiedon muodostumiseen liittyviä kohtia.
 • Taitojen merkitys on korostunut entisestään. Erityisesti tiedon hankkimiseen ja siihen liittyvät taidot korostuvat. Tämä näkyy myös arviointiperusteissa.
 • HI2-kurssiin on nostettu mukaan poliittiset ideologiat.

Yhteiskuntaoppi

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tukevat yhteiskuntaopin tavoitteita.
 • Sisällöissä on tapahtunut pieniä muutoksia.
 • Medialukutaito ja mediavaikuttaminen korostuvat yleisissä ja moduulikohtaisissa tavoitteissa.
 • YH1-kurssiin on tullut lisäksi mediavaikuttaminen.
 • YH2 Taloustiedon moduulissa oman talouden hoitoon liittyvät asiat ovat tarkentuneet. Uutena asiana on myös kestävä talouskasvu.
 • YH4 Lakitiedon moduulissa painopiste on selkeämmin yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa.

Uskonto

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa: Pakollisia ovat moduulit 1 ja 2, valinnaisia 3–6. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Muutoksen sisältöihin ovat enimmäkseen hyvin pieniä.
 • Uskontojen tutkimukseen liittyviä aiheita siirtyy kursseista 1 ja 5 moduuliin 6.
 • Muinaissuomalaiset uskontoperinteet siirtyvät kurssista 5 moduuliin 4.
 • Medialukutaito, kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen aktiivisuus nousevat aiempaa enemmän esiin.