Du kan!

Övningsböckerna i serien Du kan! erbjuder stöd i modersmål och litteratur, matematik, engelska samt studieteknik och självbedömning av mångsidiga kompetenser. Den sporrande serien är framtagen för elever som behöver öva lite mer. Övningsböckerna är lätta att ta i bruk i undervisningen oberoende av årskurs och läromedelsserie. Du kan! differentierar, repeterar och kompletterar!

Du kan! uppmuntrar till att lära sig mer

  • Tydliga uppgiftsanvisningar vägleder arbetet.
  • Materialen innehåller rikligt med uppgifter – det finns något för alla.
  • De roliga illustrationerna motiverar och stöder förståelsen av innehållet.
  • Den tydliga uppbyggnaden inger trygghet. Uppbyggnaden stöder elevens arbete och tro på sig själv. Övning ger färdighet!

Modersmål och litteratur

Du kan! Kreativt skrivande

Övningsboken handleder och uppmuntrar eleven att träna på skrivande. Skrivuppgifterna är indelade i olika texttyper, vilket gör det enkelt att hitta lämpliga uppgifter. De inspirerande uppgifterna lockar eleverna till att fatta pennan!

Har utkommit

Läs mer om Kreativt skrivande här.

 

Du kan! Handstil A och B

Övningsböckerna ger extra träning i handstil och finmotorik för både den inledande årskursen och årskurs 3–6. Övningsböckerna främjar en tydlig handstil och vägleder eleven att utveckla konsten att skriva för hand. Den tydliga uppbyggnaden stöder eleven och gör att hen kan arbeta självständigt med uppgifterna

Utkommer våren 2021

 

Matematik

Du kan! Talföljder och uppdelningar

Övningsboken fokuserar på grundläggande innehåll i matematiken i årskurs 1–6: talbegreppet, uppdelningar och talföljder. Övningsboken lämpar sig för alla elever som behöver tilläggsövning, oavsett årskurs. 

Utkommer våren 2021

Du kan! Multiplikation

Övningsboken hjälper eleven att förstå sambandet mellan addition och multiplikation. I boken går vi igenom multiplikationstabellerna 1–10. Eleverna lär sig lösa alla multiplikationstabeller med hjälp av tvåans, femmans och tians tabeller. Materialet innehåller rikligt med repetitionsuppgifter.

Har utkommit

Läs mer om Multiplikation här.

Du kan! Division

Den här övningsboken tar sig an grunderna i division och innehåller rikligt med repetitionsuppgifter som befäster tidigare kunskaper. Eleven vägleds mot en förståelse för sambandet mellan multiplikation och division.

Har utkommit

Läs mer om Division här.

Engelska

Du kan! Engelska verb

Övningsboken fokuserar på engelskans vanligaste verb och hur de används i presens. Uppgifterna i boken tränar, stöder och repeterar innehållet i engelskan. Materialet är ämnat för elever i årskurs 3–6, men lämpar sig också för äldre elever som behöver repetera baskunskaperna.

Har utkommit

Läs mer om Engelska verb här.

 

Inlärning

Du kan! Självbedömning A, B och C

Utveckla färdigheterna i självbedömning! Övningsbok A lämpar sig för den inledande undervisningen, B och C för årskurs 3–6. Uppgifterna vägleder eleven att planera och bedöma sitt arbete och hjälper hen att hitta de bästa studiemetoderna för hen själv. För läraren utgör materialet ett utmärkt verktyg för att följa med och bedöma mångsidiga kompetenser.

Självbedömning A och B har utkommit

Läs mer om Självbedömning här.

Du kan! Studieteknik

Studieteknik är något som går att utveckla! Tankefärdigheter och färdigheter att lära sig skapar en grund för all inlärning. Lärandet förutsätter också iver, koncentration och minnesstrategier. I den här boken övar eleven på ett roligt sätt på bland annat minnes- och lästekniker samt funderar på sina styrkor och olika inlärningsmetoder. Boken lämpar sig som tilläggsmaterial för årskurs 4–6.

Utkommer våren 2021