New Insights – mycket nytt och en del bekant Språkprofil, målinriktat lärande och mångsidiga kompetenser i gymnasieengelskan

Våra läromedelsförfattare berättar hur serien New Insights, engelska för gymnasiet, svarar på de utmaningar som den nya läroplanen medför. De förklarar hur språkprofilen, målinriktat lärande och mångsidiga kompetenser beaktats i den förnyade versionen av vår populära serie.

Att vara lärare i engelska i dagens gymnasier är ingen lätt uppgift. Skolan och världen står i konstant förändring. Nivåskillnaderna bland de studerande växer och såväl koncentrationsförmågan som studiefärdigheterna varierar. I enlighet med GLP 2021 är det aktuellt att fundera på hur vi kan förenhetliga information i samband med lärande och undervisning. En studerande är inte ett tomt blad, utan en ung vuxen, som bär med sig sina livserfarenheter och allt hen tidigare lärt sig. Under gymnasieåren studerar man flera olika ämnen, som sällan ordnar sig i prydliga, separata block i sinnet. Det mänskliga medvetandet tar till sig ny information genom att integrera den med sådant man redan kan. Den nya läroplanen lyfter fram allt det här. Samtidigt måste också läromedlen förnyas för att bättre svara på de utmaningar som dagens engelskundervisning står inför. GLP 2021 har integrerats som en naturlig del av det förnyade materialet i serien New Insights.

Målinriktat lärande och mångsidiga kompetenser

New Insights har kvar alla de bästa egenskaperna från serien Insights. Texterna härstammar fortfarande från autentiska källor: dagstidningar, tidskrifter, podcaster, bloggar, facklitteratur, skönlitteratur eller till exempel videor. De autentiska texterna väcker både känslor och tankar, får studerandena att ta ställning och uppmuntrar dem att fundera på textens tema i den egna vardagen och omgivningen. Urvalet av texter har förnyats för att passa innehållen som tas upp i den nya läroplanen. Vi har lyssnat på användarna av serien Insights och sparat några mycket omtyckta texter, men kompletterat med mycket nytt.

Läromedlet innehåller fortfarande texter av olika svårighetsgrad. De olika nivåerna är tydligt markerade i innehållsförteckningen. I den nya läroplanen läggs stor vikt vid att varje studerande ska träna på att ställa upp mål, kunna identifiera sina egna styrkor och utvecklingsområden samt kunna ge konstruktiv kritik åt andra. I samband med varje text finns inlärningsmål tydligt utskrivna i början i den så kallade Learning objectives-rutan. I enlighet med GLP 21 har de mångsidiga kompetenserna (transversal competencies) LOPS 2021 beaktats både i uppgifterna och texterna. I samband med varje text står det vilka eller vilken mångsidig kompetens texten och de tillhörande uppgifterna stöder.

Uppgifterna i serien New Insights går från basuppgifter i grammatik till mer utmanande uppgifter. Serien innehåller också rikligt med tillämpande uppgifter och uppgifter som förutsätter informationssökning. Det finns också uppgifter som låter studerandena vara kreativa och producera eget material, både muntligt och skriftligt. En del uppgifter förutsätter att man tolkar texter och analyserar budskap, Kommunikationsförmågan står alltid i fokus. Många uppgifter går att göra både skriftligt och muntligt. Genom olika typer av samtal får studerandena träna på och utveckla sina förhandlings- och kommunikationsfärdigheter, samtidigt som de övar uttal. Välbeprövade och uppskattade uppgiftstyper, som Spot the phrase, har bevarats, samtidigt som vi lagt till nya uppgiftstyper enligt de förnyade studentexamensproven.

Språkprofilen

Under arbetet med modulerna 1–2 börjar den studerande att skapa sin språkprofil, som hen kompletterar an efter att studierna framskrider. Det finns tydliga instruktioner för hur språkprofilen ska göras och kompletteras. Både lärare och studerande kan bekanta sig med anvisningarna i boken, i delen Learning to learn. Språkprofilen är sammankopplad med nivåerna i språkutvecklingen. Språkprofilen kompletteras under gymnasietiden i de lagringstjänster som skolan erbjuder. Studerandena och deras lärare har alltid tillgång till språkprofilen, som studerandena enkelt kan uppdatera på egen hand. Det är den studerande som äger och styr över sin språkprofil. Hen kan ta med sig profilen in i sina fortsatta studier efter gymnasiet och fortsätta arbeta med den under studietiden. Språkprofilen kan alltså vara något som fortsätter att utvecklas och kompletteras även då man blivit vuxen.

Språkprofilen består av fyra delar. Den studerande skapar en mapp för varje del. Det finns formulär och anvisningar som stöd för hur innehållen i de olika mapparna ska skapas. Den studerande kan börja med en kartläggning av sina språkkunskaper, där hen berättar om sin språkliga bakgrund. Den studerande funderar på sin språkliga identitet och läraren får en möjlighet at lära känna eleven som en individ, med en viss bakgrund. I början av gymnasiet passar det också bra med en kartläggning av den studerandes färdigheter och strategier för språkstudier. För det här ändamålet finns det färdiga bedömningsblanketter, som den studerande fyller i och som läraren kan läsa för att få en bild av studerandens studiebakgrund. Om den första modulen i engelskan slås ihop med en modul i ett annat läroämne blir det ont om tid för läraren att skapa sig en uppfattning om studerandenas nivå. Med hjälp av språkprofilen kan läraren snabbt bekanta sig med den studerande och följa med hens utveckling även i fortsättningen, fastän eleven på en stor skola kanske undervisas av en annan lärare. Det viktigaste är ändå att den studerande själv funderar över sina metafärdigheter: så här jag lärt mig, det här har jag uppnått, det här passar mig och det här tänker jag prova på nu eller i kommande studieavsnitt. Den studerande handleds att tänka över olika metoder för utveckling, i egen takt och på sina egna lärstigar.

I mappen med prestationer och prov samlar den studerande prov på sina språkkunskaper. Den studerande väljer själv vad hen sparar i mappen, men som stöd för både lärare och studerande har uppgifter som lämpar sig för ändamålet listats i delen Learning to learn. I mappen över intyg kan den studerande ladda upp till exempel betyg på muntlig språkfärdighet eller intyg från eventuella språkskolor.

Läs mer om serien New Insights Engelska!

Engelskserien New Insights följer GLP 2021 och uppmuntrar till individuellt, målinriktat, reflekterande och kreativt arbete, på ett sätt som passar studerande som lär sig på olika sätt. New Insights erbjuder de unga en inspirerande, tydlig, allmänbildande och individuell kulturresa genom det engelska språket, som hjälper den studerande att utveckla sin självbild och världsåskådning.

  • Annukka Suonio

    Annukka Suonio är lärare i engelska i Tammerfors. Hon är en av författarna bakom den populära serien Insights, engelska för gymnasiet, och nu också serien New Insights, som följder den nya läroplanen.

  • Paula Keltto

    Paula Keltto är lärare i engelska vid gymnasiet Vaasan lyseo. Hon är en av författarna till GLP21-serien New Insights, och hoppas att serien ska ge nya perspektiv på engelskstudierna och uppmuntra de studerande till att fundera på vad som händer i världen omkring dem.

  • Teijo Päkkilä

    Teijo Päkkilä är lärare i engelska vid Seinäjoen lukio. Hon har deltagit i arbetet med flera läromedelsserier i engelska och har också varit aktiv inom olika utvecklingsprojekt inom språkundervisning. Nu är hon en del av författargruppen till Otavas förnyade serie New Insights.