Uudistunut Forum 9 kannustaa vaikuttamaan

Uudistunut Forum 9 Yhteiskuntaoppi -oppimateriaali kannustaa nuoria aktiivisiksi keskustelijoiksi ja vaikuttajiksi. Tarkoituksena on, että oppilaat oppisivat perustelemaan näkemyksiään ja ottamaan rohkeasti kantaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Lisäksi oppimateriaali huomioi entistä paremmin oppilaiden yksilölliset oppimispolut ja kannustaa oppilaita kehittämään omia oppimisen taitojaan.

Arkipäiväiset esimerkit tuovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen lähelle

Forumin tekijäryhmän jäsen Eenariina Hämäläinen opettaa yhteiskuntaoppia Tampereen yhteiskoulussa sekä etäkoulu Kulkurissa. Hänen mukaansa uudistuneen Forum 9 -oppimateriaalin ydinajatus on, että yhteiskunta ei ole valmis, vaan me kaikki voimme vaikuttaa siihen. Materiaali pyrkiikin tuomaan yhteiskunnallista keskustelua, erimielisyyksiä ja väittelyä oppilaille näkyviksi arkipäiväisten esimerkkien avulla. Teemoissa kuten maahanmuutto, kunnan palvelut, verotus tai EU näkemysten moninaisuus tuodaan esille ja jätetään oppilaalle itselleen mahdollisuus tutustua kantoihin syvemmin ja muodostaa oma käsityksensä.

”Oppikirjassa korostuu nuoren lähiympäristö ja ruohonjuuritason tekeminen. Yhteiskunnallista vaikuttamista ei esitellä vain puoluepolitiikan ja rakenteiden, vaan arjen, nuoren elämänpiirin ja yksilön kautta”, Eenariina kertoo.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus painottuu erityisesti taitotehtävissä, joita uudistuneessa oppimateriaalissa on huomattavasti aiempaa enemmän. Jokaiseen oppikirjan lukuun sisältyy aukeama tehtäviä, joissa harjoitellaan aktiivisen kansalaisen ja kriittisen ajattelun olennaisia taitoja.

”Tärkeää on, että oppilaat oppisivat tulkitsemaan yhteiskunnallisia ilmiöitä eri näkökulmista, arvioimaan tietoa kriittisesti, perustelemaan näkemyksiään ja ottamaan rohkeasti kantaa. Tähän uudistunut Forum 9 Yhteiskuntaoppi nimenomaan pyrkii”, Eenariina tiivistää.

Oppimateriaalista on moneksi

Yksi Forum 9 -oppimateriaalin tärkeimmistä uudistuksista Eenariinan mukaan on, että se ottaa entistä paremmin huomioon oppilaiden yksilölliset oppimispolut ja kannustaa oppilaita kehittämään omia oppimisen taitojaan.

”Hyvä oppimateriaali ei ole staattinen, vaan mukautuu erilaisten oppijoiden ja oppimispolkujen tueksi. Olemme halunneet tehdä materiaalin, joka taipuu niin perustietotason tavoitteluun kuin laajempaan oppimisen ja ajattelun taitojen kehittämiseen. Materiaali myös antaa opettajalle mahdollisuuksia suunnitella oppilaille erilaisia oppimispolkuja”, Eenariina kertoo.

Tavoitteiden asettaminen ja oppimispäiväkirja tukevat oppimistaitojen kehittymistä

Tavoitteiden asettaminen ja ajattelun suuntaaminen oppimiseen ovat vahvasti mukana Forum 9 Yhteiskuntaopin rakenteessa. Jokaisen jakson aloitusaukeamalta löytyy Silmäile jaksoa -osio, joka antaa oppimista suuntaavia ohjeita.

”On tärkeää, että oppilas oppisi seuraamaan ja kehittämään omaa oppimisprosessiaan. Jakson alkuun olisikin hyvä tutkia, mitkä aiheet ovat oppilaalle jo ennestään tuttuja ja mitä uutta pitäisi vielä oppia. Näin oppilaan käsitykset omasta oppimisestaan, taidoistaan ja kyvyistään vahvistuvat”, Eenariina toteaa.

Tavoitteiden asettaminen on keskiössä myös Forum 9 Yhteiskuntaopin digitaalisessa materiaalissa, josta opettaja ja oppilas saavat suunnittelun tueksi niin tieto- kuin taitotavoitteetkin. Tietotavoitteet nostavat esille kunkin jakson keskeisiä tiedollisia sisältöjä, joita oppilaan olisi hyvä sisäistää. Taitotavoitteet puolestaan tuovat esille taitoja, joita jakson tehtävissä, niin oppikirjan taitoaukeamilla kuin tehtävistössäkin, harjoitellaan.

Tärkeä lisä on myös digitehtävistöstä löytyvät monivalintatestit, jotka kartoittavat jokaisen jakson alussa oppilaan ennakkotietoja. Testiä voi käyttää myös jakson lopussa kertaamiseen.

Digitehtävistöstä löytyy vielä oppimispäiväkirja, josta on Eenariinan mukaan paljon iloa oman oppimisen tarkastelun harjoittelussa. ”Oppimispäiväkirja ohjaa oppilasta pohtimaan omaa oppimistaan sekä sitä, mikä jaksossa oli ylipäänsä tärkeää ja keskeistä. Omien vahvuuksien ja kehittymisen tarpeiden nimeäminen sekä palautteen antaminen itselle kehittävät säännöllisesti tehtynä oppimisen taitoja”, Eenariina tiivistää.

Lue lisää uudistuneesta Forum 9 Yhteiskuntaoppi -oppimateriaalista.