Opetusvinkit

Vinkkejä kemian opetuksen eriyttämiseen Moolin avulla

Mitä opetuksen eriyttäminen on?

 • Opetusta eriyttämällä otetaan huomioon erilaisten opetusryhmien ja erilaisten opiskelijoiden tarpeet.
 • Opetusta eriyttämällä opiskelijalle voidaan tarjota erilaisia opiskelu- ja työskentelytapoja ja hänelle voidaan tarjota mahdollisuus valita oma työskentelyrytminsä.
 • Opetusta eriyttämällä voidaan vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Eritasoiset tehtävänannot lisäävät onnistumisen kokemuksia.
 • Opetuksen eriyttäminen tarjoaa mahdollisuuden opiskella joko yksin tai pienryhmässä. Näin huomioidaan opiskelijoiden erilaisia persoonallisuuksia ja oppimistyylejä.
 • Opetuksen eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opiskeltaviin sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulussa ja kotona tehtävien harjoitusten ja muiden kurssisuoritusten määrään ja käytettävissä olevaan aikaan.
 • Opetuksen eriyttäminen tarjoaa opiskelijalle valinnanmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia osoittaa omaa osaamistaan.
 • Opetuksen eriyttämisen keskiössä on oppimisen laatu – ei niinkään määrä.

Lyhyesti:

Eriyttäminen koskee

 • opiskelun laajuutta ja syvyyttä.
 • työskentelyn rytmiä ja etenemistä.
 • opiskelijoiden erilaisia tapoja oppia.

Eriyttäminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden

 • suunnitella itse opiskeluaan.
 • valita erilaisia työtapoja.
 • edetä yksilöllisesti.

Esimerkkejä eriyttämisestä Moolin avulla

Moolissa eriyttäminen eli opiskelijoiden erilainen lähtötaso, heidän erilaiset oppimistavoitteensa sekä erilaiset oppimis- ja opiskelutyylit on huomioitu monin eri tavoin. Lisäksi Mooli antaa opettajalle mahdollisuuden säädellä opiskelun laajuutta ja syvyyttä sekä valita erilaisia opetusmetodeja.

Poimi vinkit kemian opetuksen eriyttämiseen

 • Opiskelun laajuutta ja syvyyttä voidaan säädellä valitsemalla lukujen alussa olevasta oppimisen tavoitteiden listasta, mitä tulee opiskella ja kuinka paljon ja minkä tasoisia (perustuen tehtävien luokitteluun) koulu- tai kotitehtäviä tulee tehdä.
 • Eritasoisille ja eri tavoin motivoituneille opiskelijoille voidaan antaa erimäärä eri tasoisia tehtäviä. Oppimisen tavoitteiden ja eri tasoisten tehtävien avulla opettaja voi määritellä, mitä tarvitsee osata / tehdä esim. tyydyttävää tai kiitettävää arvosanaa varten jne. Erilaiset oppijat voi huomioida myös aikatauluttamalla esim. arvioitavat tehtävät siten, että myös hitaammin opinnoissa etenevät ennättävät ne tehdä.
 • Erilaiset oppijat voivat lukemisen lisäksi kuunnella Moolin leipätekstit ja syventää omaa oppimistaan erilaisten digirikasteiden (animaatiot, simulaatiot, videot) avulla. Kertausosioiden visuaaliset koosteet voivat helpottaa joitakin opiskelijoita hahmottamaan keskeiset opiskellut asiat. Joillekin opiskelijoille voidaan tarjota uuden asian opiskelun lähtökohdaksi kokeellinen tutkimus.
 • Moolin avulla oppiminen ja opiskelu ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan, sillä leipätekstien äänitteiden kuuntelu tai videoitujen laboratoriotöiden seuraaminen onnistuvat niin kotona kuin koulussakin.
 • Opiskelija voi suunnitella ja arvioida omaa opiskeluaan selkeästi esitettyjen oppimisen tavoitteiden avulla ja edetä opiskelussaan itsenäisesti tai opiskella parin tai pienryhmän kanssa. Hän saa käsityksen omasta lähtötasostaan jaksojen alussa olevien Osaatko?-testien avulla. Harjoittele-tehtävien luokituksen ja jaksojen lopussa olevien Testaa oppimaasi -osion ja Arvioi osaamistasi -taulukon avulla opiskelija saa palautetta omasta osaamisestaan.

Kirjoittaja

Leena Turpeenoja